Debattartikel i NA ”Örebro län bör ingå i en storregion”

Sverige bör få storregioner redan år 2019. I en större region får Örebro län mer inflytande nationellt. Vi kan utveckla hälso- och sjukvården och få en bättre regional utveckling. Det garanterar medborgarna en jämlik och likvärdig samhällsservice även i framtiden.

Indelningskommittén presenterade i går en kartbild där landsting och regioner i dagens hälso- och sjukvårdsregion, det vill säga Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro, bildar en storregion. Vi ser förslaget som en bra utgångpunkt för konstruktiva samtal med våra grannar och med kommittén.

Örebro län har ett centralt läge i tillväxtstråket Stockholm – Oslo, starka företag, universitetssjukvård och ett attraktivt universitet. Men vi är ett litet län. Sverige behöver jämstarka regioner med ekonomisk styrka så att Örebro och andra mindre län får samma möjligheter som de tre storstadsregionerna. Den föreslagna regionen blir en av de större i Sverige. Vi kommer att bli en kraftfull samarbetspartner med tillväxtmotorn Stockholm och få bättre möjligheter till allianser med ledande regioner i Europa.

Det är inte ovanligt att bo i en kommun, jobba i en annan och ha sin fritid i en tredje. Dagens län är för små för att klara av de regionala utvecklingsfrågor som är viktiga för medborgarna. I en storregion får vi bättre möjligheter att utveckla hälso- och sjukvård, infrastruktur, kollektivtrafik och kultur.

Örebro län har en industritradition som vi delar med andra län i den föreslagna regionen, men också växande tjänstenäringar. I en storregion kan vi ta tillvara på den potential som finns i nya tjänster, ny teknik och inom den högre utbildningen. Örebro är, med en aktiv länsstyrelse, SCB och ett stort antal andra statliga myndigheter, en ledande och växande förvaltningsstad som attraherar offentliga, privata och ideella verksamheter. Med sin bredd, inte minst genom läkarutbildningen och sitt nya civilingenjörsprogram, är Örebro universitet en tillgång för hela storregionenen.

För att klara sjukvårdens utmaningar, som ny teknik och en äldre befolkning, krävs ett större patientunderlag och mer samarbete inom både bassjukvård och högspecialiserad vård. Redan i dag är vi bra på samarbete i vår sjukvårdsregion för en gemensam utveckling av hälso- och sjukvården, genom t ex gemensamma forskningsstrukturer. Universitetssjukhuset i Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala är centrala för den nya regionens forskning, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning. En fortsatt utveckling av de båda sjukhusen gynnar utvecklingen i hela regionen.

Det behövs en effektiv statlig regional närvaro för att trygga en sammanhållen nationell politik. Den kraftsamling av staten, i form av en stark länsstyrelse, som föreslås gör att vi kan utveckla ett bättre samspel mellan staten, regionen och kommunerna.

I den föreslagna regionen ingår 80 kommuner. Det är mer än i någon annan svensk region och en stor demokratisk utmaning. Det krävs en bra modell för hur samarbetet mellan kommuner, staten regionalt och den nya regionen ska fungera. I Örebro län har vi alltid varit bra på samarbete och att ta gemensamt ansvar. Det ska vi ta med oss in i framtiden.

Självklart löser inte större regioner alla samhällsutmaningar, men från vårt perspektiv är detta en viktig reform som gör oss starkare.

Marie-Louise Forsberg Fransson, regionstyrelsens ordförande (s), Region Örebro län

Maria Larsson, landshövding

Jens Schollin, rektor, Örebro universitet

Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande (s), Karlskoga kommun

Irja Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande (s), Lindesbergs kommun

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (s), Örebro kommun

Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande (kd), Laxå kommun

Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande (c), Lekebergs kommun