(S) tar avstånd från Björn Brohmeés skrivning!

Vid kommunfullmäktige idag 15/1 hade Röforsbon Björn Brohmeé, revisor för socialdemokraterna ett medborgarförslag om detaljplaneläggning i Röfors (i princip samma förslag som KF svarade på i oktober 2021). Fullmäktige beslutade att svara ”Besvarat” på detta förslag då en ny översiktsplan ska tas fram där bland annat framtida markanvändning och behov av nya detaljplaner kommer att behandlas.
Men den stora debatten i detta ärende handlade om Björn Brohmeés skrivning till KF ordförande Arne Augustsson (C ):
   ”Då jag efter ordförandens bemötande mot mig vid ett tidigare yttrande över ett medborgarförslag, bemöttes i min mening på ett både odemokratiskt och oseriöst sätt av ordföranden.
   Med av ordföranden i stunden efter hans eget godtycke presenterade förmaningar och uppmaningar om att inför mitt yttrande tidsbegränsa min talan till 15 minuter ,samt på ett minst sagt ohyfsat sätt uttalade han -”så håller du dig till ämnet”.
    Detta i mina ögon osäkra beteende av ordföranden i sin roll som förtroendevald medborgare har givit mig avsmak inför att än en gång yttra mig i fullmäktige under sådana ”förutsättningar” Därför väljer jag att avstå från att yttra mig vid sammanträdet och yttrar mig skriftligt.”
Både Sara Pettersson (MP) och Bo Rudolfsson (KD) tog avstånd från denna typ av personpåhopp och framförallt på KF ordförande som kan ses som revisorernas ”ansvarige chef”.
Vid fråga från Bo Rudolfsson (KD) ville socialdemokraterna först inte säga något förutom att man inte tycker om personpåhopp, men efter flera inlägg från Bo Rudolfsson, gick Frida Larsson (S) upp i talarstolen och sa ” Vi tar avstånd från denna typ av personpåhopp”.
Vi tackar (S) att man till slut insåg att alla förtroendevalda, inklusive revisorer, vare man uppträder som privatperson eller som i  tjänsten, bör hålla sig till sakfrågan och inte göra personliga påhopp! Om personliga påhopp genomförs så påverkas förtroendet för både den enskilda revisorn och för revisorsgruppen som helhet!
En revisor ska enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vara enligt följande ”Revisorerna genomför uppdraget objektivt utan att ta ovidkommande hänsyn. Revisorerna är partipolitiskt neutrala i uppdraget. För att revisorernas eller de sakkunnigas objektivitet inte ska kunna ifrågasättas ansvarar de var och en för att upprätthålla en tydlig gräns till revisionsobjekten.”