”Skapa Sveriges bästa för- och grundskola”

Sedan 2014 har Kristdemokraterna i Laxå varit med om att bygga upp Laxå kommun. Förbättringar har skett i alla delar av samhället och en ny anda råder i kommunen och fortsätter att råda. Sedan valet 2022 ingår vi på ett nytt sätt i en ny majoritet.

I denna nya majoritet är samverkan ett honnörsord och Håkan Larsson (c) som ny ordförande i Kommunstyrelsen har fört fram vikten av att skapa den bästa skolan för de barn och ungdomar som finns i vår kommun. Framtiden tillhör de unga och denna inriktning för skolan är något bra.

Vi kristdemokrater tycker att detta är mycket positivt för vår kommun och är glada att vi har möjlighet att få bidra i nya majoriteten bland annat med ordförandeposten i Barn- och utbildningsnämnden.

Vi Kristdemokrater tänker enligt nedan gällande arbetet för ”Sveriges bästa för- och grundskola”

Att vara Sveriges bästa för och grundskola betyder inte i första hand de bästa studieresultaten i landet. Den centrala målsättningen handlar om att ge de barn som växer upp i vår kommun de bästa möjliga förutsättningar att själv forma sin framtid. Det betyder att vi börjar med eleven. Hos oss är den enskilde elevens förutsättningar i centrum. I Läroplanen står följande:
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och
kunskaper
”    (Läroplanen).

 Bygg tryggheten först – det är grunden!
Det ska vara tryggt att vara elev och anställd. Tryggheten uppstår när alla känner alla inom skolans område och när alla elever i olika åldrar är del av samma gemenskap. Att bygga en ”vi-känsla” är bland de viktigaste vi kan göra i skolan. Skolans personal uppmuntras att använda de verktyg och yrkeskunnande de besitter för att fortsätta lägga grunden och bygga relationer.

När tryggheten är på plats sker ”socialisering”. Socialiseringen är den process som handlar om att människor lär sig språk, kultur, värderingar, beteenden, etc och får plats i en gemenskap.

När detta är på plats finns Läroplanen som grund för allt vad vi gör. De grundläggande skrivningarna i den handlar om att skapa en miljö där elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras, samt utveckla elevernas förmåga att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem i samverkan med andra och enskilt. Alla elever ska få erfarenhet av att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Ingångsvärde 1 – Goda grannar
Ordet ”samhälle” betyder bland annat att ”hålla samman”. Att något hålls ihop. Att varje kommuninvånare på något plan hör ihop med de övriga. Att vi alla är sammanflätade med varandra. Vår kommun och skolas framgång står i relation till hur väl vi lyckas bygga en starkare kommungemenskap. Att vara helt enkelt ”goda grannar” med varandra. Det betyder att vi känner varandra, litar på varandra och respekterar varandra.

När gemenskapen stärks i kommunen blir de gemensamma frågorna något viktigt. I en viss mening handlar det ju om ”våra barn”, ”våra företag”, ”våra föreningar”, ”våra äldre” m.m. Vill vi bygga en starkare kommungemenskap och framför allt en bättre skola behöver vi bli bättre grannar och stärka nya människors ”hemortsrätt” i kommunen.

Ingångsvärde 2 – Byggstenar
När vi bygger ett samhälle, är de viktigaste byggstenarna barnen och de unga. Skolan existerar inte för sig själv. Den är en självklar del av det omgivande samhället och speglar den sammanhållning som i övrigt finns i kommunen, samt de normer, kulturella uttryck och de betingelser som finns i samhället i stort.

Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån”.
(Kristdemokraternas principprogram).

Ingångsvärde 3 – Gräva där vi står
Vår utgångspunkt har hela tiden varit att ”gräva där vi står”. Ingen annan än vi själva kan bygga ett bättre Laxå och Skapa Sveriges bästa för- och grundskola.

Den kommungemenskap som redan finns är en resurs vi ska utveckla när vi bygger vårt samhälle. Det betyder tillsammans med elever, personal, familjer och det omgivande samhälle.

Ingångsvärde 4 – Skolans huvuduppgift
Enligt kristdemokratisk politik har skolan två huvuduppgifter: ”dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande, dels att tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare”.                                  (Kristdemokraternas principprogram)

Framtiden tillhör de barn och unga som växer upp i Laxå kommun. En av kommunens allra viktigaste uppgifter är att ge dessa barn och unga de förutsättningar som behövs för att de ska utvecklas till fria och ansvarsfulla medborgare. Detta projekt som nu börjar är en del i denna uppgift som vi stödjer helt och fullt.
                                                                                      /Kristdemokraterna Laxå