• Motion: Hälsosamtal från 40 år för alla

  Vi är övertygade om att den bästa sjukvården är den som inte behövs. Därför är vår målsättning att alla 40-åringar ska erbjudas riktade hälsosamtal eftersom även små förändringarna i levnadsvanor kan göra stor skillnad. Om ett hälsosamtal skapar en god vana är det en stor kostnads besparing och investering i livskvalitet för den enskilde såväl som för samhället. Det förebyggande folkhälsoarbetet är en investering som kan betala sig själv genom minskade kostnader för sjukdomar som skulle kunnat undvikas genom bättre levnadsvanor. 390 390 De vanligaste sjukdomarna hos svenskarna – hjärtinfarkt, stroke, diabetes och många cancersjukdomar – utvecklas under många år och ofta utan att ge kännbara besvär i början. Sjukdomarna har flera gemensamma bakomliggande orsaker som hänger ihop med våra levnadsvanor och levnadsförhållanden. Därför kan man ofta själv påverka och kraftigt minska risken för sjukdom genom hälsosammare levnadsvanor. Trots att de flesta av oss är medvetna om det, är det ändå många som har svårt att efterleva de råd forskare, myndigheter och experter ger oss. Faktorer som träning, bra sömn och hälsosam mat påverkar oss ur ett långsiktigt perspektiv snarare än direkt. Det kan ibland kännas diffust och svårt att främja. Att bryta dåliga vanor eller att skapa sig nya bättre kan vara svårt.

  Kristdemokraternas prioritering bör vara att använda våra gemensamma skatteintäkter på bästa sätt. Förebyggande och tidiga insatser är alltid mer kostnadseffektiva än dyra behandlingsinsatser i ett senare skede av sjukdomsförloppet. Med riktade hälsosamtal får personer i en på förhand bestämd åldersgrupp möjlighet att tillsammans med sjukvården se över sitt hälsotillstånd. Genom att svara på frågor om sinalevnadsvanor som alkoholintag, mängden läskedryck, antal cigaretter per månad med mera uppmärksammas individen på kvantiteten av sina vanor. Vid behov erbjuds personerna därefter stöd, rådgivning och behandling.

  Målet är att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar men också att öka livskvaliteten. Med ett samtal från vården uppmärksammas vi alla på vilka förändringar i levnadsvanor vi kan förändra och vad dessa skulle ha för påverkan på vår hälsa och vårt mående. Med riktade hälsosamtal stärks vårdcentralernas förebyggande arbete vilket vi kristdemokrater ser som en prioriterad uppgift i utvecklingen av den nära vården. Genom att erbjudandet återkommer var tionde år tror vi att man kan förebygga många livsstilsrelaterade sjukdomar och minska lidandet för såväl den enskilde som kostnaden för samhället i stort. Riktade hälsosamtal finns redan i flera regioner runt om i Sverige. Där har man kunnat se goda resultat, både ur folkhälso-och samhällsekonomiskt perspektiv. Forskningen visar på att det genom kunskapsspridning och stöd till förändring går att skapa goda förutsättningar för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Att Kristdemokraterna anser att regionerna ska avskaffas och staten ska ta över ansvaret för sjukvården är förhoppningsvis känt av de flesta. Men det är en omfattande reform som tar tid att genomföra. Mycket kan göras på kort sikt för att göra vården bättre för patienterna redan nu. Att nationellt samordna och uppdra till regionerna att det ska erbjudas riktade hälsosamtal till alla från40 års ålder, kan vara ytterligare ett förslag för att skapa en jämlik hälso-och sjukvård i hela Sverige.

  Med hänvisning av ovanstående förslår vi Rikstinget besluta:

  Attsats 1: Att ge partistyrelsen i uppdrag att driva frågan att alla regioner ska erbjuda riktade hälsosamtal till alla från 40 års ålder och därefter vart tionde år.

  Cecilia Engström samt Anders Lundström

  Helsingborg 2021-02-17