• Tillsammans vill vi göra allt som står i vår makt för att ta Skåne genom dessa kriser.

  Fem fokusområden har identifierats för Region Skåne den kommande mandatperioden: ekonomi, personal, tillgänglighet, näringsliv och kollektivtrafik. Det skriver företrädare för den borgerliga Treklövern med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

  De skånska väljarnas besked var tydligt: De vill se ett fortsatt ickesocialistiskt styre i Region Skåne. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i olika konstellationer arbetat tätt tillsammans med att utveckla Region Skåne alltsedan regionen bildades och vet att vi delar samma vision om ett gott samhälle. I fredags kunde vi berätta att vi under namnet Den borgerliga treklövern tillsammans vill ta ansvar för Region Skåne under mandatperioden 2022-2026.

  I tider av oro är stabilitet och långsiktighet liksom beredskap för oväntade händelser och snabba beslut av yttersta vikt. Tillsammans hanterade vi en pandemi. Nu rustar vi Region Skåne för att hantera andra kriser: Ett krig rasar knappt sextio mil bort. Europa lider brist på energi. Drivmedelspriser har rusat i höjden och inflationstakten är hög med ökade kostnader för livets nödtorft som följd.

  Det som händer i vår omvärld får konsekvenser för de skånska hushållens ekonomi. Också Region Skånes verksamheter påverkas genom ökade kostnader för el på våra sjukhus, dyrare drivmedel i kollektivtrafiken, högre priser på förbrukningsartiklar, mat, läkemedel och annat som krävs för att ge skåningarna vård. En långsiktigt god ekonomisk hushållning, ansvarstagande och nyktra beslut är helt avgörande i tider av kris.

  Treklövern är eniga om att vi ska arbeta för att öka tillgängligheten i sjukvården, utveckla kollektivtrafiken, stötta det skånska lantbrukets väg mot ökad hållbarhet och större grad av självförsörjning, skapa förutsättningar för ett vitalt kulturliv och öka sysselsättningen i hela Skåne i samarbete med kommuner och andra.

  Treklövern har identifierat fem fokusområden framåt: ekonomi, personal, tillgänglighet, näringsliv och kollektivtrafik. Vi har formulerat 42 punkter som består av konkreta förslag för att skapa bättre villkor för personalen i den skånska sjukvården, korta köerna i vården, stimulera näringslivet, öka Skånes självförsörjningsgrad av el och bättre matcha kollektivtrafikens utbud med skåningarnas behov.

  Vi vill förverkliga löftet om att ge regionens vårdpersonal fler arbetskamrater genom att anställa fler. Vi vill ge fler medarbetare möjlighet att utvecklas och höja sin lön och vill därför inrätta fler karriärtjänster. En skånsk karriärstege ska införas och fler medarbetare ska få möjlighet till vidareutbildning med utbildningslön. Personalen ska ges större möjlighet att vara delaktig i planeringen av arbetstider och i utvecklingen av sin arbetsplats.

  Tillräckligt många anställda med rätt kompetens är en förutsättning för att klara vår viktigaste föresats, att korta köerna till vården. Fler insatser krävs dock och vi föreslår bland annat tillfälliga vårdval med fokus på områden med dålig tillgänglighet, bättre samordning av operationsköerna i Region Skåne samt bättre förutsättningar för mer specialiserad vård i hemmet. En tillgänglig och väl fungerande primärvård i hela Skåne är avgörande för att korta köerna.

  Därför vill vi öka resurserna till den nära vården till 25 procent av sjukvårdens budget, ge fler skåningar möjlighet att vara listade hos en fast läkare, och verka för ett utökat samarbete mellan sjukhus och vårdcentraler för att minska belastningen på akutmottagningarna.

  Treklövern är överens om att arbetet med att motverka barns och ungas psykiska ohälsa måste prioriteras. Vi vill se förebyggande åtgärder, bättre samverkan med de skånska kommunerna och en stärkt barn- och ungdomspsykiatri. Likaså vill vi stärka arbetet för att öka äldres psykiska hälsa. Vi vill också se till att psykiatriambulanser blir tillgängliga i hela Skåne.

  Trots den oroliga tid vi lever i, ser vi framtiden an med tillförsikt. Tillsammans vill vi göra allt som står i vår makt för att ta Skåne genom också dessa kriser. Vi vill värna Region Skånes verksamheter så att Skånes befolkning får rätt vård i rätt tid, att bussar och tåg kommer och går som de ska och att det skånska näringslivet, lantbruket och kulturlivet frodas.

  Carl Johan Sonesson, regionråd Moderaterna.

  Per Einarsson, regionråd Kristdemokraterna.

  Gilbert Tribo, regionråd Liberalerna.