• Per Einarsson skriver till regeringen om rättspsykiatri och tolkbrist

  Allt fler döms till Rättspsykiatrisk vård. Det har lett till ökade kostnader för utomlänsvård, och överbeläggningar inom Rättspsykiatrin i Region Skåne.

  Besluten om rättspsykiatrisk vård fattas inte på regional nivå, och är därför inget som Region Skåne kan påverka, men det är regionen som får ta konsekvenserna. Därför har Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslutat att skriva till regeringen och lyfta problemet.

  – De ökade kostnaderna gör att Psykiatrin i Region Skåne tvingas till prioriteringar och annan psykiatrisk vård blir lidande. Vi ser hur kriminalvården rustas för det ökade antalet dömda, då måste ju även regionerna få sin del. Det här är ett riksomfattande problem och därför är det viktigt att det lyfts upp på regeringsnivå. Detta är extra angeläget eftersom behovet av rättspsykiatrisk vård förväntas öka ännu mer framöver, säger Per Einarsson (KD), ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden.

  Ytterligare en skrivelse som ska skickas till regeringen gäller bristen på utbildningsplatser för tecken- och dövblindtolkar i Skåne. Detta har lett till svårigheter att rekrytera personal och i förlängningen till att tillgängligheten till vardagstolkning för medborgarna minskar. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden vill att regeringen vidtar åtgärder så att fler utbildningsplatser kan förläggas i Skåne.

  – Människor med funktionshinder ska så långt det är möjligt kunna leva ett liv som alla andra i sin vardag. Döva eller dövblinda ska alltid kunna få hjälp med vardagstolkning när det behövs. I dagsläget finns inga utbildningsplatser i Skåne och alldeles för få utbildningsplatser i Sverige för att täcka behovet. Region Skåne är särskilt utsatt eftersom de tolkutbildningar som finns ligger långt borta vilket kan bidra till tolkbristen. Det är viktigt att regeringen tar initiativ och tillsätter en utredning som ser över behovet nu och framöver och möjligheten att förlägga utbildningsplatser i Skåne, säger Per Einarsson.

  Kontakt:

  Per Einarsson

  Ordförande i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

  tel: 0725-28 84 17 per.einarsson@skane.se