• Psykiatriambulansen räddar liv och avlastar psykakuten

  Psykiatriambulansen som startade som ett pilotprojekt hösten 2019 har varit en framgång för den psykiatriska akutsjukvården. Nu kommer även nordvästra och östra Skåne att få psykiatriambulans permanent tack vare en satsning som vi gör i budgeten för 2023.

  Psykiatriambulansen, eller PAP-enheten (Enheten för Prehospital Akut Psykiatri) särskilt i östra Skåne kommer lägligt eftersom den kommer att kunna stötta den psykiatriska akutsjukvården i Kristianstadsområdet och köra på kvällar och nätter från årsskiftet. Psykiatriambulansen har sedan en tid funnits som ett pilotprojekt även i nordvästra Skåne, men kommer nu att bli permanent. På sikt vill Treklövern utöka psykiatriambulansen till att omfatta hela Skåne.
  Efterhand som psykiatriambulansen har blivit mer inarbetad har den också kunnat bidra alltmer till att avlasta akutmottagningarna. Enligt de senaste siffrorna kan nu närmare 40 procent av de patienter som slår larm få hjälp i sina hem och behöver inte åka in till akuten. Det är också en trygghet för patienten att inte behöva lämna sitt hem i onödan.De larm som psykiatriambulansen åker ut på handlar ofta om personer som försöker ta sitt eget liv, har tagit en överdos av narkotika eller råkar ut för akuta psykotiska tillstånd och blir en fara för sig själv och andra. Innan psykiatriambulansen fanns var det vanligare att polisen ryckte ut vid sådana här ärenden, ibland tillsammans med en vanlig ambulans. Men allvarlig psykisk ohälsa är en sjukdom och inte ett polisärende. En person som mår väldigt dåligt och har djup ångest befinner sig i oerhört utsatt och sårbar position och en polisinsats är då inte det bästa omhändertagandet. Psykiatriambulansen bemannas av både en ambulanssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska som har specialistkompetens för att ta hand om patienter med svår ångest. Det professionella bemötandet gör stor skillnad för patienten. Utvärderingar som gjorts visar att patienternas upplevelse var avsevärt bättre jämfört med när en vanlig ambulans larmades till platsen eller när polisen kom dit. De kände att de fick ett tryggt omhändertagande, att personalen lyssnade på dem, tog dem på allvar och anpassade sitt bemötande till deras behov. Det finns också studier som visar att en tidig insats av personal med specialistkompetens är till stor hjälp för att patientens vård ska slå väl ut.

  I och med att flera yrkesgrupper ofta blir inblandade när Psykiatriambulansen rycker ut har den också bidragit till att höja kunskapen hos både polis och vanlig ambulanspersonal när det gäller bemötandet av psykiskt sjuka patienter, på ett sätt som de har god nytta av i sitt dagliga arbete. Psykiatriambulansen är ett utmärkt exempel på hur personer med olika yrken och kompetens kan samverka för att göra en god och säker helhetsbedömning av patienten på plats. Vi ser också att kombinationstjänster där medarbetarna får jobba både på psykiatriska mottagningar och i psykiatriambulansen gör arbetet mer attraktivt för personalen.

  Treklöverns satsning kommer att ge Skåne en säkrare, mer effektiv och jämlik akutsjukvård och en bättre upplevelse för både personal och patienter. När nu nya psykiatriambulanser rullar även i östra och nordvästra Skåne kan fler skåningar med akuta psykiatriska problem få ett gott bemötande och rätt hjälp snabbare.

  Per Einarsson, regionråd och ordförande för psykiatri- habilitering och hjälpmedelsnämnden  (KD)

  Erika Heil Utbult, ledamot i primärvårdsnämnden (KD)