• Nyorden från S hjälper inte mot vårdköerna

  KRÖNIKA. En stor del av det politiska arbetet är att formulera svar på samhällets olika utmaningar. Ett parti som lyckas uttrycka svar som går hem hos väljarna har stor möjlighet att vinna nästa val. För det kommer alltid ett nästa val med en ny mandatperiod med nya utmaningar. Samhället kommer aldrig fullt ut bli färdigbyggt och nya utmaningar väntar alltid runt hörnet.

  Ibland hänger politiken inte med. Då försöker en del politiska partier istället lösa sina problem genom att skapa nya ord för gamla förslag. Det kallas nyord. Nu tänker jag på januaripartiernas senaste sjukvårdsutspel där en delegation ska lösa svåra utmaningar utifrån ett slitet politiskt nyord.

  Det senaste socialdemokratiska nyordet är Generalplan. Nu i förra veckan presenterade socialministern ett regeringsbeslut att tillsätta en delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvård som utgår ifrån januaripartiernas överenskommelse kring 73 punkter som ska genomföras under mandatperioden. Delegationen ska ta fram en Generalplan, som ska stödja, hjälpa och utreda så att regionerna kan skapa en bättre tillgänglighet till den svenska hälso- och sjukvården. Jag förstår regeringens frustration över att vårdköerna växer och över att verktygen är få för den nationella nivån att med nuvarande struktur påverka och förbättra situationen för tusen- och åter tusentals i behov av vård som parkerats i många, långa listor.

  Generalplan för sjukvården var ett socialdemokratiskt vallöfte inför valet 2018 som nu även Liberalerna och Centerpartiet står bakom. Redan när socialdemokraterna presenterade det under valrörelsen var många skeptiska mot ännu fler planer, dokument och tomma löften som sprids som lösningar för den svenska sjukvårdens utmaningar på lång och kort sikt.

  Varför ska du inte lita på socialdemokraterna denna gång, det låter väl behjärtansvärt och initiativrikt? En generalplan är ju en totallösning, paketlösning som en gång för alla ska lösa sjukvårdens utmaningar och problem.

  Generalplan, ja, det är ett ord som använts många gånger i historien. Historiskt sett har ordet använts främst av stadsplanerare. Under 1800- och 1900-talet tog varje stad med självaktning fram en generalplan för att planera utvecklingen av den fysiska miljön kopplat till bebyggelse och vägar, med en övergripande prioritering av hur marken i kommunen ska användas. I modern tid kallar vi det Översiktsplan och det är lagstadgat för alla kommuner att en gång per mandatperiod besluta om en sådan i kommunfullmäktige. Med den sociala ingenjörskonsten som rättesnöre har därför ordet Generalplan uppstått inom ett annat område. Bara det faktumet gör nyordet helt oanvändbart och förkastligt i ett kristdemokratiskt samhällsbygge där välfärdslöftet är en bärande del.

  Den svenska hälso- och sjukvården behöver ingen generalplan, utan den behöver modiga och framåtsyftande politiker som tar itu med problemen och inte bara utreder, stödjer och funderar. Kristdemokraterna har formulerat ett antal ställningstaganden när det gäller detta som fler och fler ställer sig bakom. Det är jag stolt och glad för. Under Göran Hägglunds ledning av socialdepartementet 2006-2014 genomfördes historiskt stora förändringar som ledde till tydliga förbättringar kring köerna. Tyvärr raserades mycket av det arbetet när Socialdemokraterna tog över ansvaret.

  Socialdemokraternas styre av Sverige under större delen av 1900- och 2000-talet fram till 2020 är många gånger orsaken till ett ineffektivt hälso- och sjukvårdssystem som inte prioriterar tillgänglighet, resurseffektivitet och förändringsförmåga i de olika regionerna. Nu ser vi tydligt hur vårdköerna tilltar, vårdskulden växer och hur enskilda individer kommer i kläm i gigantiska system som inte alltid utgår ifrån den enskildes behov och önskningar. Även vi politiker från andra politiska partier måste vara självkritiska när vi ser hur resultatet har blivit.

  Den svenska hälso- och sjukvården behöver inte nyord, utan modiga politiker som tydligt visar på en ny vision för ett av våra största välfärdsområden. I den visionen är inte en Generalplan en bärande del. Därför kommer nästa val på nationell och regional nivå att vara avgörande. Medborgarna förväntar sig ett välfärdslöfte som leder till handling, inte fler planer. Och absolut inte en Generalplan.

  Anders Lundström (KD) regionråd och ordförande i sjukhusstyrelse Helsingborg.