• Pandemin pressar psykiatrin i Skåne

  Psykiatrin i Region Skåne har en tuff tid framför sig. Det kan vi i Allians för Skåne konstatera nu när vi fortsatt står inför stora utmaningar till följd av pandemin. Covid-19 har fått stora konsekvenser för både patienter och personal. Söktrycket till psykiatrins akutmottagningar och heldygnsvården har varit 15-30 procent lägre än normalt trots att vi får signaler om att många människor mår dåligt av den isolering pandemin fört med sig och till följd av att många förlorat sina jobb och sin försörjning.

  På grund av smittläget väljer många att avboka eller skjuta upp sina besök, eller uteblir helt. Detta kan leda till ett bakslag för den psykiska hälsan bland de sköraste av våra skånska medborgare, som lider av psykisk sjukdom eller annan allvarlig psykiatrisk problematik, och leda till ett ökat tryck framöver, efterhand som läget börjar återgå till det normala. Detta med längre köer och försämrad tillgänglighet som följd.

  Det finns också en risk för att personer väntar för länge med att söka vård och därmed är i mycket sämre skick när psykiatrin får kontakt med dem, och kanske behöver läggas in i stället för att få hjälp i hemmet eller på en mottagning. Även inom Primärvården, som är första vårdinstans för personer som lider av lindrig psykisk ohälsa eller som fått nya problem till följd av pandemins isolering, finns risk för ett ökat söktryck framöver. Under perioder har det varit besöksförbud på grund av smittrisken, vilket innebär att många vårdtagare bara fått träffa sina närstående om det funnits särskilda skäl för det.

  Detsamma gäller permissioner som har fått begränsas. Åtgärderna har varit nödvändiga, men det får konsekvenser, eftersom både permissioner och samarbete med närstående ofta är en viktig del i behandlingen av dem som vårdas inom psykiatrin. Det kan påverka patienternas återhämtning negativt och leda till att de behöver vård under längre tid innan de kan komma tillbaka till en fungerande vardag.

  Personalen förtjänar en hyllning för det fantastiska arbete de lagt ner under pandemin. Sjukfrånvaron har varit den högsta på flera år, till följd av rekommendationerna att stanna hemma vid minsta symtom. Även detta är förståeligt och absolut nödvändigt, men det har också ställt till problem på vissa håll genom att övrig personal fått högre arbetsbelastning. Ändå har det funnits ett stort engagemang och vilja hos personalen att ställa om och hitta kreativa lösningar för att kunna upprätthålla en så god vård som möjligt.

  Samtidigt har Covid-19 pandemin fört med sig värdefulla lärdomar. Allians för Skåne har sedan mandatperiodens början arbetat med att öka digitaliseringen inom vården och göra det lättare för vårdsökande att snabbt få hjälp och att komma till rätt vårdnivå direkt med hjälp av digitala verktyg när det är lämpligt. Covid-19 har skyndat på utvecklingen kraftigt. Inom habiliteringen har antalet videomöten ökat med 670 procent och inom psykiatrin har antalet kvalificerade patientkontakter på distans ökat med 60 procent. En annan ljusglimt efter detta annorlunda år är att vi ser en viss minskning av köerna till fördjupad utredning och behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Det ger hopp för framtiden nu när vi växlar upp inför de utmaningar som väntar och för att på allvar göra skillnad för skåningarna.