• Skåne behöver en mer jämlik cancervård

  Vi i Allians för Skåne vill satsa tio miljoner kronor för att stärka den onkologiska vården och korta cancerköerna i hela Skåne. I ett förslag som vi lägger fram inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde föreslår vi i Allians för Skåne att satsa tio miljoner kronor för att stärka den onkologiska vården och korta cancerköer i hela Skåne.

  Dessa pengar är en del av de 55 miljoner på cancervård som vi dedikerat i Hälso och sjukvårdsnämndens budget avseende överenskommelsen ”Jämlik och effektiv cancervård 2021” mellan stat och regioner. I enlighet med vår budget menar vi dessutom att framtidens behov av onkologisk vård i Skåne måste belysas ur ett närhets och jämlikhetsperspektiv. Detta kan potentiellt innebära goda nyheter för till exempel Centralsjukhuset Kristianstad, som i nuläget saknar slutenvårdsplatser för onkologi. Behoven där ska nu utredas. Covid-19-pandemin har drabbat Skåne hårt och effekterna på cancervården har sett olika ut för olika sjukhus och mellan olika former av cancervård.

  Överallt har cancervården prioriterats och överlag fungerat väl för de patienter som sökt vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade cancerfall. I Skåne tar vi cancervården på största allvar och Allians för Skåne har utöver statliga överenskommelsen ett stort antal satsningar. Vi fördelar cancervården ute på sjukhusen betydligt mer resurser än de 55 miljoner som fördelas i Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget nu i februari. Många av övriga satsningar ligger i forskning, medicin och ute på sjukhusstyrelserna. Under 2020 inrättades organiserad testning för prostatacancer.

  Strukturerad testning blir framöver mer jämlik och ger sjukvården en möjlighet att tidigt upptäcka prostatacancer. Under 2021 kommer den förebyggande vården att stärkas ytterligare genom ett screeningprogram för kolorektalcancer för kvinnor och män mellan 60 och 74 år. Region Skåne är därutöver först i landet med att införa egenprovtagning för HPV (humant papillomvirus) som screeningmetod för livmoderhalscancer.

  Det innebär att kvinnor i åldern 23–70 år inte längre kommer att få en kallelse till cellprovtagning hos barnmorska. De får istället ett egenprovtagningskit för HPV hemskickat i brevlådan, från och med hösten 2021. Genom egenprovtagning gör vi screeningen mer tillgänglig och särskilt för de kvinnor som kanske tidigare avstått. Resultatet av insatsen kommer givetvis att följas upp noga. Parallellt med detta utökar vi även standardiserade vårdförlopp och ser till att sjukhusen får ytterligare ekonomisk förstärkning för att hantera pandemins konsekvenser med ökade vårdköer, utöver det som sjukhusen redan fått. Detta är endast en del av flera reformer som med högt tempo genomförs för att stärka den skånska cancervården. Alla medborgare ska kunna garanteras en snabb, likvärdig och jämlik utredning vid misstanke om cancer, oavsett var man söker vård i Skåne.

  Per Einarsson (KD) regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Gilbert Tribo (L) regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Anna Mannfalk (M) regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Birte Sandberg (C) regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

  Insändaren publicerades i Kristianstadsbladet 1/2 – 2021.