• Tillsammans tar vi oss igenom pandemin!

  När vi inledde 2020 med hopp och förväntan anade ingen vad 2020 hade att ge. Sjukhusstyrelsen för Hässleholms sjukhus var redo att fortsätta kampen med att korta köerna och fortsätta göra vården på sjukhuset till en av de bästa i Skåne. Våra mål var tydliga och visionen fast – men pandemin förändrade allt.

  När COVID 19 slog till i mars hade arbetat redan påbörjats för att förbättra läget både för personalen och patienten. Vi fick drastiskt ställa om organisationen för att möta de nya utmaningarna. I centret av detta fanns personalen. Deras arbete har även innan pandemin varit fantastiskt men insatserna de gjorde under pandemins värsta veckor är beundransvärt. Oavsett anställningsgrad är personalen tegelstenarna i vår verksamhet och faller en så kommer huset tillslut att falla. Personalens arbete har resulterat i att antalet dagoperationer har varit densamma under slutet av 2020 som under 2019, detta är makalöst och utgör en bra grund för att återta arbetet med att minska vårdskulden. När följderna av pandemin förhoppningsvis minskar hoppas vi att fortsätta arbetet med att minska köerna till operation och bidra till att vårdskulden till skåningar minskar.

  Samtidigt strävar Hässleholms sjukhus alltid efter att vara en bra arbetsplats. De medarbetarundersökningar som har gjorts visar på att personalen är nöjd, men till följd av pandemin har en viss oro uppstått. Främst kopplat till att de ordinarie arbetsuppgifterna har förändrats. Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet med att utveckla och säkerställa kompetens samt se till att personalen får en god arbetsmiljö. Tillsammans med dels fackliga representanter och företagshälsovård har vi tagit fram insatser för att minska sjukfrånvaron genom att exempelvis erbjuda reflektions- och stödsamtal för de som varit i direkt anslutning med COVID-patienter. På så sätt kan medarbetare som har en ökad risk för sjukskrivning fångats upp.

  Att hålla budget är viktigt, ekonomin är trots allt berggrunden i en verksamhet. Hässleholms sjukhus har likt tidigare år arbetat mot att resultatet ska vara positivt och 2020 har gett ett positivt resultat på 11 miljoner kronor. För att fortsätta stärka ekonomin måste vi se över antalet inhyrd personal och sträva mot att bli oberoende, just den inhyrda personalen den högsta kostnaden för sjukhuset. Samtidigt har sjukhuset gjort nya satsningar på utbildningssjuksköterskor för att kunna stödja sjuksköterskorna i sin yrkesroll.

  Att pandemin har påverkat ekonomin är oundvikligt, det finns direkta kostnader som är kopplade till bemanning och det är här personalens fantastiska insatser har gjort skillnad. Mycket av behovet med bemanning löstes nämligen genom omplacering av befintlig personal. Deras välvilja för patienten och medgörlighet har underlättat framförallt under våren så länge den operativa verksamheten var inställd eller reducerad. Däremot, behövdes det ny personal under hösten för att klara av vård av COVID-patienter samtidigt som operationer återupptogs. Den andra ekonomiska effekten av pandemin är den inställda vården och det minskade akuta inflödet av patienter. Detta har gett positiva effekter på kostnaden för operationsmaterial och röntgen.

  Att ställa in och ställa om är inte enkelt. Men det är tillsammans som vi kan ta oss igenom pandemin. Hässleholms sjukhus har stått stadigt under krisen och det är till följd av omtanke och välvilja som bland annat personalen har hjälpt till så att Hässleholms sjukhus kan fortsätta ge en god och nära vård. Detta är något vi alla är stolta över.

  Lars Lundberg (KD), ordförande i Hässleholms sjukhusstyrelse.

  Adéle Ceimertz (M), 1:e vice ordförande i Hässleholms sjukhusstyrelse.

  Åsa Kull (C), ersättare i Hässleholms sjukhusstyrelse.

  Agneta Olsson Enochsson (L), ersättare i Hässleholms sjukhusstyrelse.