• Vården för Skånes äldre invånare behöver stärkas.

  Det behövs särskild kunskap och kompetens för att möta de speciella behoven hos äldre som lider av psykisk ohälsa och sjukdom, skriver Per Einarsson och Maria Berglund, Kristdemokraterna.

  Många äldre är drabbade av psykisk ohälsa och antalet demenssjukdomar i Sverige ökar.

  Vården för Skånes äldre invånare behöver stärkas, både för att möta ökade behov och för att befolkningen blir allt äldre.

  Kristdemokraterna i Region Skåne prioriterar äldre och gör därför en satsning tillsammans med de övriga allianspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna, i Region Skånes budget för 2022 på att bygga ut äldrepsykiatrin och för att korta köerna till minnesmottagningen på Ängelholms sjukhus.

  Ångest, depression och psykisk ohälsa är ett utbrett problem bland äldre. Depression är tre till fyra gånger vanligare bland äldre än bland yngre. Äldre är också överrepresenterade i självmordsstatistiken.

  Pandemin har drabbat äldre hårdare än många andra grupper genom påtvingad isolering och ofrivillig ensamhet.

  Många ser symtom på psykisk ohälsa bland äldre som en naturlig del av åldrandet. Därför uppmärksammas det vare sig av de som drabbas, deras anhöriga eller av sjukvårds- och omsorgspersonal. Behovet av en specialiserad äldrepsykiatri är stort.

  Idag har Region Skåne bara en mottagning och en heldygnsavdelning som arbetar med äldrepsykiatri. Den ligger i Helsingborg och där har många äldre framgångsrikt vårdats och fått hjälp och behandling för psykiatriska problem sedan 2000. Det är hög tid att fler skåningar får tillgång till denna vårdform.

  Kristdemokraterna har drivit att äldrepsykiatriteam ska startas i hela Skåne. Nu har regionstyrelsen avsatt drygt 6 miljoner kronor till det i 2022 års budget.

  Det behövs särskild kunskap och kompetens för att möta de speciella behoven hos äldre som lider av psykisk ohälsa och sjukdom. Äldre har till exempel en högre grad av samsjuklighet. Äldre har också ofta andra symtom än yngre, något som gör att det kan vara svårt att ställa rätt diagnos och äldre kan reagera annorlunda än yngre på läkemedelsbehandling. Fler äldrepsykiatriteam gör också att Region Skåne kan öka kunskapen inom det området.

  Kognitiv svikt, problem kopplade till tänkande och intellekt som till exempel demenssjukdomar, blir allt vanligare bland människor i Skåne i takt med att befolkningen blir äldre. Idag har ungefär 25 000 personer i Skåne en demenssjukdom. Om 50 år beräknas de vara dubbelt så många.

  Minnesmottagningen i Ängelholm har haft en stadig ökning av remisser de senaste tio åren och köerna dit är alltför långa. Minnesmottagningen är en specialistmottagning som arbetar med alla typer av kognitiv svikt. Det har skett en stor utveckling av vården inom området och det finns idag tillgång till många fler behandlingsalternativ än tidigare. Det är en bidragande orsak till att köerna blir allt längre. Numera finns det stora möjligheter för demenssjuka att få hjälp och behandling så att sjukdomsförloppet fördröjs och livskvaliteten förbättras både för de sjuka och för deras anhöriga.

  I Region Skånes budget för 2022 satsar alliansen 4 miljoner kronor för att minska väntetiderna så att alla demenssjuka kan få tillgång till den kvalificerade vård som minnesmottagningen i Ängelholm erbjuder.

  För att fler ska kunna få hjälp är det viktigt att de som arbetar inom specialistvården ska kunna ägna sig åt just specialistvård och ta hand om de svåraste sjukdomarna och använda sig av nya behandlingar som kräver särskilda resurser. Därför vill Kristdemokraterna att vårdcentralerna ska kunna utföra lite mer avancerad vård än i dag.

  Geriatriker och neurologer är en bristvara på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Tillgången till deras specialistkompetens måste öka både på sjukhus och på vårdcentraler. Vissa utredningar och uppföljningar kan också bli bättre av att utföras hemma hos de äldre än i en steril sjukhusmiljö.

  Alla äldre människor i Skåne förtjänar att må bra hela livet och ha god tillgång till den vård de behöver. Den satsning som Kristdemokraterna drivit i arbetet inför 2022 års budget för Region Skåne är ett första steg i rätt riktning.

  Per Einarsson (KD), ordförande i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd.

  Maria Berglund (KD), ordförande i Ängelholms sjukhusstyrelse och för KD Skåne partidistrikt.

  Texten har också publicerats i Helsingborgs dagblad den 19/11.