• Viktigt att vi anpassar vården

    Skånes åldersstruktur håller på att förändras vilket inom en tioårsperiod innebär markant minskade resurser samtidigt som behovet av vård ökar allt mer. Beräkningar visar att även om varenda student som går ut gymnasiet söker arbete inom vården, kommer det inte att räcka för att täcka framtidens kompetensbehov. Därför måste hälsooch sjukvården förändras i grunden. Förändringarna måste göras nu och kan inte skjutas på framtiden.

    Förändringarna gällande psykiatrin i Eslöv är ett viktigt och nödvändigt steg framåt för att vården ska kunna hålla en fortsatt hög kvalitet där vi samtidigt använder våra resurser i form av personal och ekonomiska medel effektivt. En vård närmare patienterna genom en utökning av FACTteamet som arbetar i patienternas närmiljö är för många psykiskt sjuka en kvalitetshöjning jämfört med att behöva ta sig iväg till en fysisk mottagning. För flera av patienterna inom Eslövsmottagningens område är det mer besvärligt och tidskrävande att ta sig in till Eslöv än till den nuvarande Mottagning 3 i Lund.

    FACT riktar sig speciellt till de patienter med störst behov, just dem som Sverigedemokraterna i sin debattartikel den 22 juni säger sig värna om. Förutom FACT-teamet, som förstärks med 2,5 tjänst, finns också ett mobilt team. Kvar i Eslöv finns även en psykosmottagning och där har ett rum ställts iordning för att kunna ta emot patienter som behöver komma till en vårdlokal.

    Det är viktigt att komma ihåg att det är primärvården, alltså vårdcentralerna, som har förstahandsansvaret för den nära vården vid psykisk ohälsa. Först när patienten bedöms vara i behov av specialistvård remitteras man vidare till specialistpsykiatrin. Det finns flera vårdcentraler i både Eslöv, Höör och Hörby där de som lider av psykisk ohälsa kan få hjälp. Den specialistpsykiatriska vården ska inte vara utspridd på olika orter utan behöver ligga tillsammans med övrig specialistvård. Det gör det möjligt för olika yrkesgrupper att dra nytta av varandras kompetens, underlättar samarbete och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Det är också viktigt för patientsäkerheten att psykiatrins patienter har nära till den somatiska specialistvården. Även vi Kristdemokrater tycker det är mycket tråkigt att Eslövsfrågan nu dras i ytterligare långbänk. Detta eftersom Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna valde att rösta för en återremiss av ärendet. Det gagnar ingen utan bidrar bara till ytterligare oro hos patienter och personal. För att klara framtidens sjukvård behövs förändringar och nya sätt att tänka men SD och S väljer att vara en bromskloss i detta viktiga och nödvändiga arbete.

    Per Einarsson Ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne.