72 miljoner till Barn- och Ungdomspsykiatrin

Att öka tillgängligheten och kvaliteten inom psykiatrin är ett prioriterat område för den GrönBlå majoriteten i Västra Götalandsregionen. Idag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om fördelning av 50 miljoner kronor till kökortning och 22 miljoner kronor till utveckling av Barn- och Ungdomspsykiatrin.

Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen ökat den årliga ramen till psykiatrin med en kvarts miljard kronor. Tidigare års satsningar har bland annat gått till att öka tillgängligheten till utredning och behandling för personer med neuropsykiatrisk problematik. Dessutom har satsningar gjorts på att förstärka vården av självskadepatienter, ätstörningsvården, den specialiserade traumavården, könsdysforimottagningen och för att starta upp en regional specialistmottagning för stressrelaterad psykisk ohälsa.

I slutet av januari i år antog Regionfullmäktige en reviderad utvecklingsplan för Barn- och Ungdomspsykiatrin. Nu följs beslutet upp med att 22 miljoner kronor skickas ut till sjukhusen för att påbörja genomförandet av planen.

Utöver pengarna till utvecklingsplanen beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att 50 miljoner kronor skall fördelas utifrån befolkningsunderlag till sjukhusen för att korta köerna till Barn- och Ungdomspsykiatrin. För 2017 fördelas 50 miljoner kronor enligt följande – SU tilldelas 21 mnkr, NU 8,5 mnkr, SÄS 9,5 mnkr, SkaS 7,5 mnkr och KS 3,5 mnkr.


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer