Debattartikel Dagens Samhälle – Conny Brännberg och Per Larsson
Det går bra för den svenska besöksnäringen. Kommuner och regioner har all anledning att delta aktivt i att utveckla denna växande näring. skriver två kristdemokratiska regionråd.

Oavsett hur näringen ägs eller drivs så har den alltid lokal en lokal anknytning där en eller flera kommuners engagemang påverkar. För regionerna finns ett ansvar för den regionala destinationsutvecklingen.

Det globala resandet beräknas öka med 66 procent 2030 jämfört med i dag. Utvecklingspotentialen inom besöksnäringen i Sverige är mycket stor. Här har vi tagit stora steg fram i utvecklingen av hållbart resande där såväl miljömässiga och ekonomiska perspektiv som social hållbarhet tas i beaktande. Flera destinationer – såsom Venedig, Reykjavik och Barcelona – har under senare år brottats med överturism. Det har skapat kraftfulla reaktioner bland lokal befolkning på flera platser. Exemplen visar tydligt på vikten av att hålla fortsatt fokus på just hållbart resande.

Inför Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kongress 2015 lämnade vi en motion, som också antogs, om att Sveriges Kommuner och Regioner ska ta sig an denna viktiga basnäring. Detta har bland annat lett till att det numera anordnas en årlig besöksnäringsdag som vunnit ett mycket stort intresse.
Inför årets kongress återkom vi med en motion om att SKR ska fortsätta utveckla detta viktiga arbete. Detta menar styrelsen är oerhört angeläget och skriver i sitt svar till kongressen att ”det pågår flera nationella och nordiska processer kring strategier och att en ny nationell politik för turism och besöksnäring tas fram finns således flera skäl till att även fortsättningsvis prioritera besöksnäringsfrågorna på förbundet”.

Regeringens aviserade förslag till en nationell strategi och att Tillväxtverket fått uppdraget att skapa en samverkansarena gör att Sveriges kommuner och regioner blir allt viktigare parter i dessa samtal. Det är då naturligt att SKR spelar en viktig och samverkande roll.

För många platser i Sverige är besöksnäringen det som skapar framtidstro. För många som bor på landsbygden är det svårt att bo kvar då många arbetstillfällen flyttas till städerna. Här kommer ofta besöksnäringen med erbjudande om sysselsättning och skapar en tro på utveckling, snarare än avveckling.

Konkurrensen i världen är enorm, men Sverige har många starka bidrag. Våra entreprenörer levererar och kvaliteten är hög, vår natur och kultur är dragare i sig själva, den svenska kronans värde gör att just nu upplevs pengarna räcka långt och framför allt är vår trygghet en stark tillgång.
Den del av besöksnäringen som vänder sig till mötesindustrin har en särskild möjlighet att ta en större marknadsandel. De arrangörer som anordnar större kongresser har en stark ställning i världen och flera av de stora kongresserna återvänder gärna till Sverige.

För att Sverige ska kunna ta för sig i en allt större internationell konkurrens krävs samordning. Om staten, nationella myndigheter, branschen och dess intresseorganisationer krokar arm med Sveriges kommuner och regioner skapas starka förutsättningar för att lyckas.

För oss som är engagerade i politiska organ inom svensk besöksnäring är samverkan ett nyckelord. Som motionärer till kongressen känner vi ett starkt stöd från Styrelsen för SKR och ser fram emot en mandatperiod där förbundet kommer att ta ett samlande ansvar för våra kommuner och regioner i besöksnäringsfrågor.

Conny Brännberg
regionråd Västra Götalandsregionen (KD)

Per Larsson
regionråd Region Östergötland (KD)


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer