Angelägen satsning mot psykisk ohälsa

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade i dag beslutet att från hösten 2016 starta en kraftsamling för att utveckla första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta ska ske genom ett pilotprojekt där cirka 5-6 vårdcentraler över hela Västra Götaland får ett tilläggsuppdrag att förstärka insatserna för barn och unga i åldrarna 7 till 18 år.

Projektet går ut på att skapa möjligheter till en förstärkt första bedömning vid vårdcentralerna genom minst tre psykologer med erfarenhet av arbete med barn och unga samt en socionom. Vidare satsas resurser på en kraftig höjning av personalens kompetens i utvecklingspsykologi. Målet är att vi 1 januari 2018 etablerar en väl fungerande första linje i hela regionen.

För att kunna pröva möjligheterna till en generell förstärkning är det nödvändigt med en extern, professionell och kontinuerlig utvärdering under hela försöksperioden. En sådan utvärdering ska även innefatta befintliga verksamheter, som har samma eller liknande syfte som projektet i fråga. Därigenom ska den ta till vara och integrera kunskaper och erfarenheter i den framtida förstärkningen av första linjens vård vid psykisk ohälsa och sjukdom i hela Västra Götaland.

– Jag är mycket glad över att vi nu fattat detta beslut i bred politisk enighet för de unga patienternas bästa, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande för Psykiatriberedningen.

Kommentarer:
Monica Selin (KD) 070-844 46 77


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer