Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden

Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg m.fl.
Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att kapa vårdskulden i Västra Götaland. Vi är övertygade om att detta är möjligt genom att ta bort byråkratiska hinder och skapa möjligheter för alla vårdgivare att bidra i arbetet, skriver den politiska ledningen i regionen.

Västra Götalandsregionen satsar på att minska vårdskulden och hantera effekterna av covid-19. Dessutom ska vi leda en utveckling tillsammans med kommuner, näringsliv och lärosäten där Västsverige långsiktigt stärker konkurrenskraften genom klimatomställning och förbättrad kompetensförsörjning.

Grönblå samverkans budget innehåller åtgärder för att minska vårdskulden och för att omhänderta de negativa effekterna av den pandemi som har drabbat oss under 2020. Vi gör det genom en projektbudget, en komplettering till den grönblå budget som regionfullmäktige antog i juni.

Covid-19-pandemin har inneburit påfrestningar på stora delar av Västra Götalandsregionens verksamheter, men förmågan till omställning har varit fenomenal. Stora resurser har avsatts för att möta patienter som insjuknat i covid-19 och andra behov har därmed fått stå tillbaka. Väntetiderna och vårdköerna har förlängts och betydligt fler står i dag i kö för vård och behandling än före pandemin.

Denna puckel av uppskjuten vård beräknas i Västra Götaland till 13 000 operationer och 10 000 besök. I vår budget för 2021, som regionfullmäktige fastställde i juni, slogs fast att alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. Grönblå samverkan avsatte 400 miljoner kronor för detta. Nu presenterar vi en projektbudget, där vi satsar ytterligare 670 miljoner kronor för att möta vårdbehovet.

För att ge ordinarie verksamhet möjlighet till återhämtning behöver huvuddelen av satsningen bedrivas utanför ordinarie verksamhet. Vi mjukar upp begränsande regler kring bisysslor och övertid samt ser över de strama karensregler som försvårar för den egna personalen att arbeta inom ramen för en vårdupphandling. Nya vårdavtal måste upphandlas och vi ska öka användningen av de vårdavtal vi redan har. Vårdskulden är en gemensam skuld att beta av. Det innebär att alla aktörer ska kunna delta och bidra i arbetet.

Mängden vård som utförs behöver öka, både bland privata och offentliga vårdgivare. Det är viktigt att komma igång snarast och därför startar projektet redan den 1 november 2020.

Vi är fast beslutna att skapa goda förutsättningar för att kapa vårdskulden i Västra Götaland. Vi är övertygade om att detta är möjligt genom att ta bort byråkratiska hinder och skapa möjligheter för alla vårdgivare att bidra i arbetet.

Andelen arbetslösa kommer i flera år att överstiga de senaste årens nivåer. Västra Götalandsregionen måste därför ha beredskap att möta näringslivets situation som förmodligen kommer dröja sig kvar flera år framöver.

Grönblå Samverkan kommer inom regional utveckling att prioritera digitalisering och elektrifiering i näringslivet. Samtidigt ska vi fortsätta arbetet med fullföljda studier och insatser för fler cirkulära affärsmodeller. Arbetet med att ställa om Västra Götaland till en världsledande region inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningarna och minska koldioxidutsläppen kan komma att påskyndas ytterligare.

Kollektivtrafiken har drabbats av färre resenärer, minskade intäkter och krav om stora anpassningar. Ingen vet hur människors beteenden kommer att förändras eller om vi kommer att återgå till det normala efter att pandemin klingat ut. Under 2021, som också blir första året med nya zonsystemet, kör vi som planerat samtidigt som vi följer utvecklingen noga.

Kulturverksamheter vittnar om kraftig ekonomisk kris. Grönblå samverkan kommer under 2021 rikta insatser för att stärka kulturens infrastruktur. Vi ska även förbättra möjligheterna för omställning och omstart för kultursektorn i länet.

Den kompletteringsbudget som nu läggs till den tidigare antagna budgeten för 2021 ger tillsammans ökade ekonomiska förutsättningar att bland annat hantera vårdskulden. Pandemin är dock på intet sätt över och Grönblå samverkan fortsätter att noggrant följa dess påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter och ekonomi.

Johnny Magnusson (M)

Kristina Jonäng (C)

Conny Brännberg (KD)

Jonas Andersson (L)

Ulrika Frick (MP)

 


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer