Civilsamhället behövs som aldrig förr

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg
Under coronapandemin har civilsamhället stått för heroiska insatser, men också ställts inför enorma utmaningar. När fortsatta stöd formas framöver under krisen får denna sfär inte hamna i skymundan. Den behövs som aldrig förr!

För Kristdemokraterna är civilsamhället – familjerna, folkrörelserna, de ideella organisationerna, trossamfunden, kooperativen, stiftelserna – en av samhällets grundbultar. Den stärker innovationskraften och välfärdssektorn och medverkar till att skapa samhällsgemenskap. Den sträcker även ut en hand till människor som lever i ensamhet eller utsatthet. Genom att civilsamhället har en stor variation av verksamhets- och organisationsformer kan den nå människor på ett sätt som etablerade institutioner och marknadskrafter inte kan.

Behovet av civilsamhällets insatser har blivit särskilt tydliga under pandemin. Isolering och arbetslöshet har ökat behovet av de stödinsatser som civilsamhället besitter stor erfarenhet av. Men när nu marknader, evenemang samt möjligheten att möta människor i offentliga miljöer är begränsat har många av civilsamhällets aktörer fått svårt att samla in medel och hamnat i kris själva.

Kristdemokraterna har tidigt krävt fler åtgärder för civilsamhället. Tillsammans med Vänsterpartiet lade Kristdemokraterna i juni fram ett utskottsinitiativ i finansutskottet där vi föreslog fler och större stöd till civilsamhället med anledning av krisen. Tyvärr avvisades förslaget.

Vi har i motioner och debatter i riksdagen fortsatt att efterfråga särskilda stöd till civilsamhället i krisen. Den 25 februari, äntligen, röstade riksdagen för ett krav om att regeringen måste återkomma med ett krispaket anpassat för civilsamhället – efter ett förnyat förslag från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i finansutskottet.

Men om vi vänder blicken framåt: I den pandemipolitik som förs framöver – på alla politiska nivåer – får inte civilsamhället hamna i skuggan. Det kommer Kristdemokraterna fortsatt att arbeta träget för.
Idéburna eller intressebaserade organisationer som vill ge röst åt särskilda grupper i viktiga frågor har starkt bidragit till det välfärdssamhälle vi har i dag. I mina politiska uppdrag har jag på många olika sätt värnat civilsamhället och uppmanar fler politiker att engagera sig! Civilsamhället behövs även framöver!

Conny Brännberg (KD)
regionråd


En efterlängtad omstart för Västra Götaland


Läs mer

Vi måste tänka rätt inför morgondagens transportsystem


Läs mer

Beslut om sjukvården ska inte fattas i Bryssel


Läs mer

Mer behöver göras för bönderna


Läs mer

När döden blir ännu svårare


Läs mer

Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden


Läs mer

Förändra levnadsvanorna och förebygg dödliga sjukdomar


Läs mer

Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland


Läs mer

Vi behöver en ny modell för fordonsbeskattning


Läs mer

Folkhögskolan är unik och måste värnas


Läs mer