Dags att förändra ett dysfunktionellt system

Debattartikel Smålandsposten – Conny Brännberg m.fl.
Att de tre största regionerna i landet verkar vara beredda att helt avveckla mobilitetsstödet (regionernas finansiering av sina elever på folkhögskolorna) utan att detta har förankrats hos andra regioner är ett stort hot mot verksamheten på många folkhögskolor i landet, skrev Sven Sunesson och Anna Johansson från Centerpartiet i Region Kronoberg på Opinion den 19 juni. Dagens mobilitetsstöd är ett dysfunktionellt system som behöver förändras, svarar i dag representanter för de tre utpekade regionerna.

I en debattartikel skriver företrädare från Centerpartiet i Region Kronoberg om hotet mot folkhögskolorna och pekar ut våra regioner. Vi vill bemöta detta genom att belysa det faktum att SKR har bjudit in till ett dialogmöte i augusti om en översyn av en del av folkhögskolornas finansiering, närmare bestämt det som kallas mobilitetsstödet. Med andra ord står folkhögskolesverige inför något som borde ha hänt för länge sedan. Vårt budskap är glasklart: Det är dags att förändra ett dysfunktionellt system.

Som regionala politiker är vi djupt engagerade i folkbildningsfrågor och övertygade om folkhögskolornas betydelse för kulturen, för bildningen och för den regionala utvecklingen, liksom självklart betydelsen för alla deras elever. Med samma övertygelse anser vi dock att mobilitetsstödet inte fungerar. Dagens system är på en och samma gång ekonomiskt oförutsägbart, administrativt betungande och driver en underfinansiering av folkhögskolorna. Vidare hänger det inte samman med den nationella styrningen av folkhögskolorna, där staten har fortsatt att skapa utrymme för allt fler utbildningsplatser utan dialog med regionerna. Modellen har helt enkelt blivit ohållbar för samtliga parter – både regionerna och folkhögskolorna själva.

Frustrationen över modellens konstruktion har funnits sedan länge, men trots det har tidigare utredningar inte förmått presentera några realistiska alternativ. Det ville vi – som inom våra regioner Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne tillsammans omfattar 70 av landets 156 folkhögskolor – råda bot på. Därför tog vi i höstas initiativ till en egen rapport. Under utredningens gång fördes dialog med övriga regioner och intresseorganisationer. Att inte agera alls utan behålla dagens dysfunktionella system skulle vara det sämsta alternativet slog rapporten fast, och den bilden delas i våra dialoger med andra regioner. Rapporten, dess slutsatser och våra beredningar av densamma har debatterats flitigt under våren. Vi välkomnar det intresse som äntligen finns i en fråga som borde ha adresserats för länge sedan, även om delar av debatten har varit missvisande och inte helt saklig.

Det finns ett stort behov av att skyndsamt genomföra en förändring av systemet för mobilitetsstöd. I denna process är vi måna om att förändringen genomförs utifrån de bästa förutsättningarna för landets folkhögskolor, regioner, och framtida deltagare på folkhögskolor. Vi vill se ett enhetligt, sammanhängande system för hela landet. För att ett system ska bli långsiktigt tror vi att denna dialog behöver ske under strukturerade former mellan region, stat och folkbildning.

Därför gläds vi mycket åt att debatten och våra samtal med berörda partner nu har lett till att en bred dialog kommer till stånd och en översyn av mobilitetsersättningen initieras. Vi ser fram emot en process som leds av SKR och Folkbildningsrådet där både de offentligt ägda och de rörelsedrivna folkhögskolorna och deras intresseorganisationer deltar. Våra tre regioners gemensamma utredning kommer att bidra med viktig kunskap till detta arbete. Det går inte längre att fortsätta med dagens ohållbara modell för mobilitetsersättningen. Både folkhögskolor och regioner behöver ett nytt system som är enhetligt, ekonomiskt förutsägbart och administrativt enkelt – och det brådskar.

Cecilia Elving, ordförande kulturnämnden (L) Region Stockholm
Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden (KD) Västra Götalandsregionen
Anna Jähnke, regionråd och ordförande för regionala utvecklingsnämnden (M) Region Skåne


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer