Dags att förstärka elnätskapaciteten

Debattartikel TTELA – Magnus Berntsson
Industri- och transportsektorn genomgår en radikal omställning från fossila bränslen till hållbar el. Västra Götaland har både unika förutsättningar och stora utmaningar i detta arbete.

Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi är nödvändigt för att minska klimatpåverkan och för att företagen ska klara den globala konkurrensen. I Västra Götaland pågår ett omfattande samarbete mellan näringsliv, akademi, kommuner, region och intresseorganisationer för att hitta klimatsmarta lösningar och accelerera elektrifieringen.

En viktig aspekt i elektrifieringen är transportsektorns omställning, både tunga och lätta vägtransporter och sjöfart, på sikt även flyg. Med den stora roll som Västra Götaland har i det skandinaviska transportnätet och med all den fordonsindustri och fordonsforskning som har sin bas här så har vi förutsättningar att vara ledande i omställningen. Inom transportsektorn banar elektrifiering och biobränslen väg för minskade utsläpp, samtidigt behöver utsläppsminskningarna påskyndas. Vi behöver också bygga ut laddinfrastrukturen när transportsystemet elektrifieras.

Även industrins omställning är central, inte minst processindustrin med eldrivna ugnar och industriella värmepumpar och elektrolysörer för att ta fram grön vätgas. Detta kommer att kräva mycket el. De företag som förbrukar mest el i Västra Götaland i dag planerar att öka sin förbrukning.

Det är nödvändigt med en utbyggnad av fossilfri elproduktion i Västra Götaland. I dag är ungefär 5 av de 19 terawattimmar som vi använder i Västra Götaland varje år lokalt producerade. Andelen behöver öka.

Elnätskapaciteten är snabbt på väg mot rött i Västra Götaland, särskilt om vi räknar med den planerade omställningen av industrin och transporter vilket kommer bidra till ökad elförbrukning. Det behövs en skyndsam utbyggnad av nätkapaciteten som kan motsvara den växande efterfrågan på el annars står vi snart inför en effektbrist som gör att företag inte vill investera här.

Att förstärka elnätet tar lång tid. Det är också angeläget att utveckla flexibel elanvändning för att effektivisera energisystemet jämna ut elanvändningen. Både elnätsutbyggnad och flexibel elanvändning behövs och bör inte ställas mot varandra.

Tillsammans måste vi systematiskt undanröja alla hinder och göra allt vi kan för att utveckla elektrifieringen och underlätta omställningen.

Magnus Berntsson (KD)
ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer