De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen

Debattartikel GP – Stefan Svensson m.fl.
S, V och MP i den rödgröna ledningen har ett planerat underskott på 1,4 miljarder kronor som förutsätter att regionens sjukhus har en budget i balans. Därför är vi förvånade över avsaknaden av nya insatser och åtgärder. I stället skjuts svåra beslut och frågor uppåt i systemet och istället för att axla ansvar skylls problem på andra.

Västra Götalandsregionen står inför ett oerhört kärvt ekonomiskt läge, till följd av bland annat Rysslands aggressiva krigföring i Ukraina. Samtidigt behöver regionen fortsätta att driva på omställningen inom sjukvården. För att klara av dessa utmaningar krävs det en tydlig styrning och en effektivare verksamhet med fokus på kärnverksamheten.

Fram till och med mars månad har sjukhusen i Västra Götalandsregionen ett underskott på cirka 700 miljoner kronor. Taktat över året, om inga åtgärder vidtas, så motsvarar det 2,8 miljarder kronor. S, V och MP i den rödgröna ledningen har ett planerat underskott på 1,4 miljarder kronor som förutsätter att regionens sjukhus har en budget i balans. Därför är vi förvånade över avsaknaden av nya insatser och åtgärder. I stället skjuts svåra beslut och frågor uppåt i systemet och istället för att axla ansvar skylls problem på andra. De beslut som regionstyrelsen har tagit har skett på GrönBlå Samverkans (M, KD, C och L) initiativ. Det handlar bland annat om tätare uppföljning av sjukhusens ekonomi och en extern granskning av sjukhusen svårigheter att hålla budget över tid.

GrönBlå Samverkan är sedan i höstas i opposition och lägger därför ingen gemensam budget. Men vi har fortfarande ett nära samarbete och står enade inom en rad områden som är fundamentala för regionens utveckling och framtid. Omprioriteringar kommer att behöva göras, och vi är beredda att göra dessa tillsammans med styret. Men än så länge har oppositionen inte blivit inbjuden till några krismöten.
För att säkerställa en hållbar utveckling och en tillgänglig hälso- och sjukvård krävs flera åtgärder.

Hälso- och sjukvården behöver organiseras med människors behov i fokus där patienten är delaktig i utformningen av vården. Därför behöver regionen öka tempot i det omställningsarbete som görs och som innebär att den vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. Primärvården ska byggas ut, tillgängligheten till vården ska öka och nya digitala lösningar ska tas tillvara.

Fristående vårdaktörer utgör ett viktigt komplement till den offentliga vården och stimulerar till innovation, tillgänglighet och kontinuitet i hela sektorn. Det är tuffa krav på kvalitet som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden. Fler vårdgivare ger större valfrihet och bättre tillgänglighet. Vår målsättning är att fler vårdval ska etableras, exempelvis för mödravård och gynekologi.

Barn och unga med psykisk ohälsa behöver tidigt mötas med rätt insatser. Väntetiderna till bedömning och behandling behöver kortas samtidigt som samspelet mellan elevhälsan, barnavårdscentraler, vårdcentraler och specialistvården förbättras. Genomförda satsningar såsom “En väg in” och ungas psykiska hälsa (UPH)-mottagningar för att hjälpa barn och unga med råd och stöd behöver stärkas ytterligare, för mer behöver göras.

Regionens kompetensförsörjning är en högt prioriterad fråga. För oss är det viktigt att behålla och rekrytera de grupper som regionen har störst brist på samtidigt som erfarenhet och kontinuitet premieras. Det är en linje som har varit framgångsrik. Det nya styret har försökt lägga om inriktningen, exempelvis gällande lönespridning, vilket vi har satt stopp för. Det är ett av många exempel där de har visat att de är dåligt förberedda och har sökt konflikt i stället för samsyn.

Det rödgröna styret fortsätter att prioritera ytterligare biljettsubventioner framför att hantera krisen i sjukvården. Tvärtom behöver kollektivtrafikens självfinansieringsgrad öka och på sikt bör minst hälften av intäkterna komma från resenärerna. På så sätt säkrar vi en stabil och långsiktig finansiering så att vi kan bygga ut kollektivtrafiken i alla delar av Västra Götaland. Det är även nödvändigt att öka antalet kontroller i kollektivtrafiken, särskilt i större städer, samt utveckla metoder för att minska fuskåkande.

För att personalen ska få mer tid för patienten måste onödig byråkrati och administration bort. Regionen behöver även bli bättre på att effektivisera sitt lokalbehov. Lokaler ska användas optimalt och skapa en effektiv miljö som uppfyller behoven hos både medarbetare och patienter.
Både dagens och morgondagens utmaningar kräver att regionen arbetar mer fokuserat med att stärka kärnverksamheterna. Här står våra partier enade om att öka farten i omställningen till en nära vård, förbättra tillgängligheten till vård, ge patienter större egenmakt genom fler vårdval, minska administrationen, öka Västtrafiks självfinansieringsgrad och effektivisera lokalutnyttjandet.

Grönblå Samverkan
Lars Holmin (M), regionråd
Stefan Svensson (KD), regionråd
Cecilia Andersson (C), regionråd
Pär Lundqvist (L), regionråd


Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer