Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården

Debattartikel Härryda-Posten – Pernilla Wendesten m.fl.
Under förra mandatperioden genomförde GrönBlå Samverkan en historisk lönesatsning på 700 miljoner kronor för att skapa konkurrenskraftiga och jämställda löner i Västra Götaland, utöver gällande avtal. Satsningen riktades till de personalgrupper som är svårast att rekrytera. Ny lönestatistik visar att satsningen blev en stor framgång.

Vi ser nu kraftigt höjda medellöner för svårrekryterade grupper inom hälso- och sjukvården. Det är faktiskt första gången på många år som Västra Götalandsregionen når målbilden för de prioriterade grupperna. För oss är det viktigt att kompetens och erfarenhet återspeglas i lönekuvertet och att det finns en lönespridning. Därför ser vi med oro på den riktning som den rödgröna ledningen verkar ta i personalpolitiken.

Detta är ett samlat resultat av flera års satsningar och fokus på att skapa bättre förutsättningar för att behålla och rekrytera de personalgrupper som vi har störst brist på inom vården och samtidigt premiera erfarenhet och kontinuitet. Vi höjde Ob-ersättningen under nätter och helger. Vi satsade 700 miljoner kronor i en särskild lönesatsning för konkurrenskraftiga och jämställda löner. Vi gjorde en särskild satsning på höjda grundlöner inom dygnet-runt-vården med fokus på stärkta möjligheter till löneutveckling och ökad lönespridning.

Medellönen för barnmorska som arbetar på vårdavdelning har gått från 37 153 kronor, vilket var 799 kronor under riksgenomsnittet år 2019, till 43 380 kronor och 1 414 kronor över medellönen i Sverige. Det är en ökning med 6 227 kronor på totalen. Intensivvårdssjuksköterskor som 2019 låg 1 164 kronor under medellön i Sverige ligger nu 1 111 kronor över riksgenomsnittet. Det vill säga: de har ökat från 37 210 kronor i medellön till 43 697 kronor.

Utvärdering av OB-satsningen visade att verksamheterna upplevde det lättare att bemanna. Utvärdering av satsningen inom dygnet-runt-vården visade positiv effekt hos medarbetarna samt att cheferna tror att satsningen kommer öka attraktionskraften framåt. Förbättringsarbetet måste fortsätta inom flera områden för att dels få ny personal, dels få fler att vilja arbeta kvar hos oss.

Det finns fler vårdnära yrkesgrupper där vi som arbetsgivare ser svårigheter att behålla och rekrytera personal och som bör prioriteras vidare. Vi måste också fortsätta arbeta för jämställda löner mellan kvinnor och män i vårdens yrken. Tyvärr är vi oroliga för att S-ledningen inte kommer vilja eller klara av att hålla i det fokus vi har haft och att de riskerar att motverka satsningarna, genom att incitamenten att ta de tunga passen eller att utbilda sig inom sjukvården bristyrken minskar.

Pär Lundqvist (L)
Regionråd

Peter Hermansson (M)
Regionråd

Pernilla Wendesten (KD)
Ersättare i regionstyrelsen

Aida Karimli (C)
Ersättare i regionstyrelsen


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer

Det rödgröna regionstyret slår in öppna dörrar om inhyrd vårdpersonal


Läs mer