Ekonomiskt ansvar har aldrig varit mer viktigt

Debattartikel GT – Conny Brännberg m.fl.
Trots pandemin håller vi fast målsättningen med den viktiga omställningen av den nära vårdens utveckling i Västra Götaland. Nu måste vi hantera både pandemins effekter och den normala driften.

Aldrig tidigare har Västra Götalandsregionen, VGR, ställts inför en tuffare utmaning än pandemin förorsakad av covid-19. I stort sett allt fokus lagts på att förhindra smittspridning och för att vår sjukvård ska klara av att ta emot en stor mängd svårt sjuka patienter. I politisk enighet har nödvändiga beslut tagits för att samla sjukvårdens resurser, för att upprätthålla kollektivtrafiken och för att ge ekonomiskt stöd åt bland annat besöksnäring och kulturliv. Samtidigt och genom stora insatser och även uppoffringar av medarbetarna i VGR har arbetet under pandemin fungerat väl.

För att regionen även i fortsättningen ska erbjuda invånarna välfungerande verksamheter krävs både en hantering av pandemins effekter och den ”normala” driften. Förutsättningarna för verksamheterna styrs av budgeten, som innehåller politiska målsättningar och ekonomiska ramar. GrönBlå Samverkans budget för år 2021, som antogs av regionfullmäktige i juni, ger den ekonomiska grunden för att alla verksamheter ska kunna planera inför nästa år. GrönBlå Samverkan vill samtidigt understryka att de ekonomiska effekter och andra utmaningar som följer av pandemin inte hanteras i denna budget, utan behandlas separat och tas om hand i en tilläggsbudget i november.

Även om beräkningsgrunderna är relativt osäkra så bygger budgeten på en uppräkning med två procent, som ger en ekonomisk förstärkning på drygt 1,1 miljard kronor. Utöver denna generella uppräkning tillförs hälso- och sjukvården ytterligare 500 miljoner kronor och kollektivtrafikens resurser ökas med 227 miljoner kronor.

Även de politiska målsättningarna påverkas av pandemin. GrönBlå Samverkan vill dock understryka vikten av en strategi som hanterar omställning inom en rad områden. Näringslivet behöver digitaliseras och elektrifieras än mer. Det behövs ökad användning av artificiell intelligens och fler insatser för cirkulära affärsmodeller. Vi rustar för detta och har en ny Regional utvecklingsstrategi på remiss i näringslivet och kommunerna som ska träda i kraft under 2021. Vi tar även initiativ för att skapa goda förutsättningar för kulturlivet i hela länet. I budgeten görs bland annat en satsning på folkhögskolorna i Västra Götaland, som tillförs 20 miljoner kronor extra. Syftet är att fler ska nå målen för grundskolan och gymnasiet.

Inom hälso- och sjukvården håller vi fast målsättningen med den viktiga omställningen som handlar om den nära vårdens utveckling i Västra Götaland, arbetet med fast läkarkontakt fortsätter liksom utvecklingen av närsjukvård och koncentration av den specialiserade sjukhusvården.

Ett hållbart resande och en sammanhållen arbetsmarknadsregion är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Ambitionen är att fortsätta satsningarna för en omställning av transportsystemet. År 2021 kommer att vara det första året med det nya zonsystemet, där vi går från 70 till 3 resezoner i länet. Det är en stor förändring som kommer att förenkla resandet och gynna länets gemensamma arbetsmarknad.

Det vi vet med säkerhet är att de ekonomiska utmaningarna kommer att vara stora. Men kanske än större, är utmaningar som att verksamheterna behöver återhämta sig, att vårdköer ökat och att kollektivtrafiken tappat stora mängder resenärer. Samtidigt finns det många lärdomar att dra av effekterna av pandemin som kommer att vara värdefulla att ta med sig inom hälso- och sjukvården, vikten av digitalisering och det fortsätta arbetet med klimatutmaningen.

Vi har under flera år prioriterat att VGR ska ha en stark ekonomi, något som oppositionen ständigt kritiserat och liknat vid en skattkista som vi medvetet gömt undan. Den situation vi nu befinner oss i bevisar vikten av att stå väl rustad ekonomiskt. Omfattningen av pandemin gör dock att samspelet som finns mellan den regionala och nationella nivån måste fortsätta för att säkerställa att vi klarar av de stora utmaningar som ligger framför oss.

Det är mot denna bakgrund, och behovet av fortsatt ekonomiskt ansvarstagande för att ge en grund för planering inför kommande år, som GrönBlå Samverkans budget för VGR år 2021 har lagts fram och antagits.

Johnny Magnusson (M)
Regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng (C)
Regionråd

Conny Brännberg (KD)
Regionråd

Jonas Andersson (L)
Regionråd

Ulrika Frick (MP)
Regionråd


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer