En efterlängtad omstart för Västra Götaland

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
Det är med en försiktig optimism GrönBlå Samverkan lägger fram budget för 2022. I takt med att befolkningen vaccineras finns ett hopp om att pandemin ger vika och samhället kan öppnas upp igen. Budgeten för 2022 präglas därför av återstart och av behövliga satsningar som till exempel på löner, förstärkning av IVA-vården och inte minst vården riktad mot den kommunala omsorgen. Samtidigt krävs en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik utifrån det osäkra läge som råder.

– Vi har tidigare gett löften om att alla extra kostnader när det gäller covid-vården ska ersättas och vi har avsatt pengar för att hantera vårdskulden. När det gäller budget 2022 vill vi därför främst lyfta fram nya satsningar riktade till sjukvårdspersonal, verksamheter och våra sköra äldre invånare. Samtidigt är det viktigt med en ansvarsfull ekonomisk politik i en osäker tid och därför är det betydelsefullt att också se till att det finns ett resultat som tryggar regionen långsiktigt, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Pandemin har visat oss hur extremt viktigt det är med beredskap för snabba förändringar i näringslivet och på arbetsmarknaden generellt. Västra Götalandsregionen har ännu en gång jobbat snabbfotat för att hjälpa branscher i kris. Uppdraget inom regional utveckling kommer i högre grad att handla om förmågan att leda strukturomvandlingar, oavsett orsaken och oavsett sektor som drabbas.

– Regionutvecklingsnämnden tilldelas drygt en miljard kronor för år 2022, som ska användas för att driva naturbruksgymnasier och folkhögskolor, finansiera Film i Väst och Turistrådet Västsverige, men resurserna omfattar också fria medel för att ha beredskap för samarbeten inom och mellan branscher, lärosäten och kommuner för att rusta Västsverige när det gäller jobb och utvecklingskraft. Insatser inom elektrifiering och digitalisering är självklara. Insatser för att bättre klara av ungdomars behov av att fullfölja sina studier är en tredje viktig insats, som sker ihop med kommunerna. Resurser för att satsa på klimatomställningen inklusive ett mer cirkulärt tänkande inom näringsliv är det fjärde viktiga området, klargör Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden.

I budgetförslaget riktas en satsning på digitalisering av mötes- och samlingslokaler. Satsningen är på sex miljoner kronor och ger aktörer inom förenings- och kulturlivet möjlighet att göra sin verksamhet mer tillgängligt för allmänheten.

– Svallvågorna av covid-19-pandemin har ställt förenings- och kultursektorn inför stora utmaningar. Genom denna digitaliseringssatsning kan fler aktörer utveckla nya kreativa lösningar, arbetssätt och format som driver verksamheten framåt. På så vis stärker vi den kulturens infrastruktur i länet, säger Conny Brännberg (KD), regionråd och ordförande i kulturnämnden.

Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. En viktig del i detta arbete är en utvecklad samverkan med kommunerna, något som har blivit mycket tydligt under Pandemin. Därför tillförs 150 miljoner kr i budgeten för en förstärkning av det medicinska stödet inom den kommunala äldrevården.

– Det är i vården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre som hälso- och sjukvården har sina största brister i dag. Genom den satsning som vi nu föreslår tas ett viktig steg för en ökad trygghet och tillit hos patienterna. Satsningen går till bland annat hemsjukvårdsläkare och medicinskt stöd på äldreboenden, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Fokus för kollektivtrafiken 2022 är omstart. Målet är att fram till 2025 återta antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång, så som det såg ut innan coronapandemin, samt att återta kollektivtrafikens marknadsandel kontra bilen.

– För att lyckas så behöver vi fortsätta att anpassa kollektivtrafiken utifrån resenärernas krav på komfort, snabbhet och tillgänglighet. Samtidigt som vi måste anpassa oss efter nya resmönster och de nya behov som har uppstått. Ett första steg är att nu ta fram ett flexikort för dem som reser regelbundet, men inte varje dag, säger Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Presskontakter
Torbjörn Colling (M)
Tel. 070-082 52 19

Max Törnqvist (C)
Tel. 070-085 26 99

Thomas Palmgren (KD)
Tel. 076-213 39 21

Nanna Siewertz Tulinius (L)
Tel. 070-085 27 96

Frida Hagström (MP)
Tel. 072-203 55 41


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer