Etablering av heldygnsvårdenhet för patienter med komplext självskadebeteende

Pressmeddelande
Fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen har i dag fattat beslut om att starta upp arbetet med att etablera en ny självskadeenhet på Östra sjukhuset. I april 2017 fick Psykiatri Affektiva i uppdrag att starta en regional högspecialiserad enhet för patienter med komplex självskadeproblematik. Beslutat fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Det är oerhört glädjande att arbetet nu sätts igång. Självskadeenheten kommer att fylla en viktig funktion för de svårast sjuka patienterna och kommer därmed att utgöra ett komplement till de vårdformer som erbjuds idag i Västra Götalandsregionen. Den nya självskadeenheten kommer att planeras för totalt 10 vårdplatser, med en genomsnittlig vårdtid på 12-18 månader, och med en total bemanning på totalt 40 medarbetare, säger Monica Selin (KD), ordförande i Psykiatriberedningen och ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Orsaken till den föreslagna placeringen på Östra sjukhuset är att det redan i dag finns en avdelning som är anpassad för heldygnsvård men där man bedriver dagvård för patienter med beroendeproblematik. Samtidigt finns tomställda lokaler på Högsbo sjukhus där det redan finns andra pågående psykiatriverksamheter.

– Såväl den nystartade självskadeenheten som den befintliga dagvården för patienter med beroendeproblematik kommer i och med denna flyttkedja att få nya lokaler anpassade för respektive verksamheter. Totalt handlar det om en investering på 25 mnkr för de båda avdelningarna som beräknas stå färdiga under 2019, säger Anna-Lena Holberg (M), ordförande i fastighetsnämnden

Kommentarer:
Monica Selin, 0708-44 46 77

Anna-Lena Holberg, 0736-76 40 60


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer