Flytta den enklare vården närmare patienterna

Debattartikel – Bohusläningen
GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård.

Vi bygger därför vidare på våra tidigare insatser och tillför ytterligare 140 miljoner kronor för att stärka tillgängligheten till den planerade vården. Förstärkningen ligger kvar under åtminstone tre år och ska användas för att köpa mer vård hos externa utförare och för utökade uppdrag vid regionens sjukhus.

Psykiatrin stärks med 125 miljoner kronor för 2017. Av dessa går 50 miljoner kronor direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tillsammans med tidigare satsningar har vi sedan 2015 stärkt psykiatrin med en kvarts miljard kronor.

Förutom god tillgänglighet ska vården kännetecknas av hög kvalitet. En högre kvalitet och ökad tillgänglighet till rimliga kostnader kräver att primärvården får goda förutsättningar att vara första linjens vård. Mer vård behöver ges nära människorna, på vårdcentraler eller i hemmen. Detta är särskilt viktigt för de mest sjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar.

För att nå dit behövs ett fortsatt fokus på den specialiserade vården och på akutsjukhusen samtidigt som den enklare vården flyttas närmare patienterna måste genomföras. Vi avsätter därför drygt en miljard kronor i utvecklingsmedel de närmaste tre åren för att höja kvaliteten och flytta ut den enklare vården närmare patienterna.

Dessutom höjer vi investeringsnivån kraftigt. Detta möjliggör utbyggnad och moderniseringar av regionens sjukhus, men även en storsatsning på kollektivtrafiken och nya tåg.

Tåginvesteringarna startas redan under 2017 för att vi fortsatt ska kunna resa effektivt, komfortabelt och klimatsmart. Samtidigt uppmuntras resandet genom att priset på Regionen Runt-kortet sänks och den generella prisökningen inom kollektivtrafiken bromsas in.

På miljöområdet genomför vi bland annat en satsning på Göteborgs Botaniska Trädgård, där 20 miljoner kronor avsätts under 2017 för projektering av ett nytt växthus. Vi investerar dessutom i regionens lokaler för att nå en fortsatt minskning av energianvändningen.

Även kulturlivet i Västra Götaland ges ett fortsatt starkt stöd med särskilt fokus på ökat deltagande. Vi vill också stärka samverkan mellan våra kulturverksamheter och civilsamhället.

Global instabilitet innebär stort inflöde av nya invånare. En stärkt integration med ett minskat utanförskap är därför viktigt för en långsiktigt hållbar utveckling. Med GrönBlå Samverkans budget för 2017 skapas goda förutsättningar för en starkare region, både i dag och i morgon.

Johnny Magnusson (M)
Birgitta Losman (MP)
Jonas Andersson (L)
Kristina Jonäng (C)
Monica Selin (KD)
gruppledare


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer