Förändra levnadsvanorna och förebygg dödliga sjukdomar

Debattartikel Bohusläningen – Acko Ankarberg Johansson och Maria Nilsson
Kunskap om bra kost, motion och en sund livsstil finns i dag hos många, men ojämlikheten i hälsa är stor. Oro för covid-19, ensamhet och isolering leder också till ökad ohälsa. Vår folkhälsopolitik syftar till att stötta människor att göra hälsosamma val men vi vill även lyfta den utbredda ensamheten.

Bara 1 823 av 8 000 samtal i augusti till Äldrelinjen (Föreningen Mind) kunde besvaras. Enligt aktuell studie från Karolinska institutet kan ensamhet resultera i högre risk för psykisk och fysisk ohälsa, och om det gäller en grupp med hög ålder, och ensamhet pågår längre tid, finns samband till dödlighet.

Folkhälsan utvecklas generellt positivt och medellivslängden ökar, men skiljer sig kraftigt mellan olika delar av landet. Vi ser en ökning av stress, psykisk ohälsa, rökning, alkoholriskbruk, stillasittande och övervikt. Kristdemokraterna vill därför stärka folkhälsoarbetet.

Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och ska bidra till samverkan av insatser för en god och jämlik hälsa. Myndigheten har uppdrag för att följa upp och redovisa data för de nationella målområdena, utveckla stödstrukturer för statliga folkhälsoarbetet och utreda och föreslå hur målområdena kan följas upp och följas lokalt, regionalt och nationellt.

Regeringen beslutade att omformulera det övergripande folkhälsomålet och målstrukturen för folkhälsopolitiken i juni 2018, vilket innebär att den har haft två år på sig att skapa en strategi för en mer jämlik hälsa. Vi kristdemokrater förespråkar en tydlig nationell strategi, riktlinjer och en handlingsplan med konkreta delmål som bygger på evidens. Det är något som saknas i dag, och något vi kristdemokrater efterfrågar omgående.

Stora hälsovinster kan göras genom ett förebyggande arbete. Minst en tredjedel av hjärt-kärlsjukdomarna och vart tredje fall av de tolv största cancersjukdomarna skulle kunna förebyggas med förändrade levnadsvanor. Men även ensamheten behöver motverkas.

Folkhälsoarbetet behöver en nationell kraftsamling.

Acko Ankarberg Johansson (KD)
ordförande Riksdagens socialutskott

Maria Nilsson (KD)
regionpolitiker Västra Götalandsregionen


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer