Förändra levnadsvanorna och förebygg dödliga sjukdomar

Debattartikel Bohusläningen – Acko Ankarberg Johansson och Maria Nilsson
Kunskap om bra kost, motion och en sund livsstil finns i dag hos många, men ojämlikheten i hälsa är stor. Oro för covid-19, ensamhet och isolering leder också till ökad ohälsa. Vår folkhälsopolitik syftar till att stötta människor att göra hälsosamma val men vi vill även lyfta den utbredda ensamheten.

Bara 1 823 av 8 000 samtal i augusti till Äldrelinjen (Föreningen Mind) kunde besvaras. Enligt aktuell studie från Karolinska institutet kan ensamhet resultera i högre risk för psykisk och fysisk ohälsa, och om det gäller en grupp med hög ålder, och ensamhet pågår längre tid, finns samband till dödlighet.

Folkhälsan utvecklas generellt positivt och medellivslängden ökar, men skiljer sig kraftigt mellan olika delar av landet. Vi ser en ökning av stress, psykisk ohälsa, rökning, alkoholriskbruk, stillasittande och övervikt. Kristdemokraterna vill därför stärka folkhälsoarbetet.

Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och ska bidra till samverkan av insatser för en god och jämlik hälsa. Myndigheten har uppdrag för att följa upp och redovisa data för de nationella målområdena, utveckla stödstrukturer för statliga folkhälsoarbetet och utreda och föreslå hur målområdena kan följas upp och följas lokalt, regionalt och nationellt.

Regeringen beslutade att omformulera det övergripande folkhälsomålet och målstrukturen för folkhälsopolitiken i juni 2018, vilket innebär att den har haft två år på sig att skapa en strategi för en mer jämlik hälsa. Vi kristdemokrater förespråkar en tydlig nationell strategi, riktlinjer och en handlingsplan med konkreta delmål som bygger på evidens. Det är något som saknas i dag, och något vi kristdemokrater efterfrågar omgående.

Stora hälsovinster kan göras genom ett förebyggande arbete. Minst en tredjedel av hjärt-kärlsjukdomarna och vart tredje fall av de tolv största cancersjukdomarna skulle kunna förebyggas med förändrade levnadsvanor. Men även ensamheten behöver motverkas.

Folkhälsoarbetet behöver en nationell kraftsamling.

Acko Ankarberg Johansson (KD)
ordförande Riksdagens socialutskott

Maria Nilsson (KD)
regionpolitiker Västra Götalandsregionen


Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer