Förlossningsvården fördelas mer resurser

I dag beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) om fördelningen av statsbidrag till förlossningsvården.

Den svenska mödra- och förlossningsvården håller i internationella jämförelser en hög kvalitet. Trots det finns det tydliga utvecklingsområden. Förlossningsvård är ett komplext område med varierande behov av åtgärder och insatser som främst rör bemanning, kompetensutveckling och nya personcentrerade arbetssätt.

Regeringen har därför avsatt medel för riktade insatser till förbättringar inom förlossningsvården. Västra Götalandsregionens andel är 63,7 mnkr. Medlen ska i första hand användas för att förstärka bemanningen inom förlossningsvården. Medlen fördelas till sjukhusförvaltningarna enligt samma fördelningsnyckel som användes för att fördela medlen 2015, och den innebär en fördelning utifrån antal förlossningar per sjukhus och år.

Pengarna ska i första hand användas för att förbättra en bemanningssituation som i många fall är ansträngd.


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer