Fortsatta offensiva satsningar för hälso- och sjukvården

Pressmeddelande-
Satsningar på tillgänglighet inom akutsjukvården och psykiatrin liksom ett fokus på sjukvårdens omställning är de bärande delarna i den budget som idag fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– De stora satsningar vi genomfört på regionens akutsjukvård har börjat att ge resultat. Det är därför viktigt att vi håller fast vid vår strategi för att långsiktigt bygga upp en akutverksamhet som möter invånarnas förväntningar på tillgänglighet och kvalitet, säger Tony Johansson, 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I maj 2017 togs i bred politisk enighet den historiska planen om en omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Centralt i planen är att utveckla den vård som regionens invånare behöver ofta och att arbete för ökad kvalitet och tillgänglighet i hela vårdkedjan. I hälso- och sjukvårdsstyrelsen budget stärks den tidigare satsningen på vårdens omställning med 250 mnkr och totalt satsar styrelsen 350 mnkr på framtidens hälso- och sjukvård. I budgeten kvarstår också 2017 års satsning om drygt 140 mnkr på ökad tillgänglighet.

Budgeten innebär också att en fortsatt förstärkning av den nära vården, psykiatrin och akutsjukvården. Den tidigare satsningen på akutsjukvården med 200 mnkr fortsätter under 2018, liksom satsningen om 250 mnkr på utveckling inom psykiatrin. För den GrönBlå Samverkan har tillgängligheten och kvalitén inom psykiatrin varit ett prioriterat område under mandatperioden vilket alltså även syns i hälso- och sjukvårdsstyrelsens detaljbudget.

– Vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda en jämlik och tillgänglig psykiatrisk vård i hela regionen med att införa de tidigare antagna psykiatriplanerna. Genom att vi förstärker den nära vården kan vi också bättre möta den ökade psykiska ohälsan, säger Monica Selin (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och ordförande i psykiatriberedningen.


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer