Framgångsrika satsningar på psykiatrin fortsätter

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
GrönBlå Samverkan presenterar rapporten ”Ett år med psykiatrisatsningen”. I den redovisas de många satsningar som majoriteten gjort hittills för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i Västra Götaland.

För GrönBlå Samverkan, som tog över ledarskapet i Västra Götalandsregionen 2015, är arbetet med att möta utmaningarna inom psykiatrin ett prioriterat arbete. För ett år sedan tillsattes en psykiatriberedning med särskilt ansvar för att kraftsamla kring detta område. År 2015 utökades anslaget till den psykiatriska vården med 50 miljoner kronor. Under såväl 2016 som 2017 tillförs ytterligare 75 miljoner kronor för vart år.

Rapporten redovisar GrönBlå Samverkans satsningar på och visioner för området. Den återger även vad som har gjorts under det första året med Psykiatriberedningen.

– Visionen för GrönBlå Samverkan är att förbättra såväl det förebyggande arbetet som den psykiatriska vården. Alla ska kunna förlita sig på att vi har en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig psykiatrisk vård av god kvalitet i hela Västra Götaland, säger Monica Selin (KD) ordförande i Psykiatriberedningen.

– Mycket har gjorts, men mycket återstår också att göra innan vi nått vårt mål, avslutar Monica Selin.

GrönBlå Samverkans insatser för förbättrad psykiatri och psykisk hälsa
Sammanfattningsvis har under det senaste året insatser beslutats gå till

  • utredning och behandling i neuropsykiatrin – inom såväl barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som vuxenpsykiatrin – vård av patienter med självskadebeteende
  • introduktionsfinansiering av 15 ST-tjänster i psykiatri
  • introduktionsfinansiering av psykolog- och sjukskötersketjänster
  • nollvision av bältning -förstärkning av ätstörningsvården
  • förstärkning av prehospital vård – förstärkning av öppenvården inom specialistpsykiatrin på sjukhusen
  • förstärkning av vård av stressrelaterad ohälsa
  • förstärkning av könsdysforimottagning
  • etablerandet av ett utbildnings- och fortbildningskansli för ST- och specialistläkare inom BUP, vuxen- och rättspsykiatri.

Utöver de medel som satsats för att förstärka den psykiatriska vården har flera viktiga utredningar och översyner initierats. Bland annat pågår en grundlig översyn och utredning av hur första linjens vård vid psykisk ohälsa kan stärkas.

Läs rapporten här (PDF).

För mer information:
Elisabet Lann, politisk sekreterare (KD)
0700-85 29 43


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer