GrönBlå Samverkan stärker folkhögskolorna i Västra Götaland

Pressmeddelande-
GrönBlå Samverkan vill verka för en kraftig utökning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna i Västra Götaland. Det finns möjlighet att tillskapa ytterligare 1200 extra studieplatser redan i år.

2017 tilldelades folkhögskolorna i Västra Götaland 350 extra platser. Västra Götalandsregionen, som tillsammans med staten finansierar tillskapandet av dessa platser, kommer i år skjuta till 4,7 mnkr för att kompensera folkhögskolorna för denna utökning.

– Grönblå Samverkan avser även att utöka anslaget med ytterligare 16,8 mnkr längre fram. På så vis möjliggörs en kraftig utökning även 2018 motsvarande ytterligare 1200 studieplatser, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Västra Götalandsregionen äger sex folkhögskolor. I dagsläget finns det 16 rörelseägda folkhögskolor i Västra Götaland – samt två som bedriver försöksverksamhet. Samtliga innefattas i satsningen.

För att tillskapa de ytterligare 1 200 extra studieplatserna i år krävs att Västra Götalandsregionen går in med ytterligare medfinansiering. Regionen behöver då tillskjuta 16,8 miljoner nästkommande år, 2019, för att kompensera folkhögskolorna.

– Det är en satsning som Västra Götaland skulle vinna mycket på och som regionen självklart måste göra. Det skulle främst gynna personer som står långt från arbetsmarknaden, inte minst unga arbetslösa utan fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning, säger Johnny Magnusson (M).

– Folkhögskolorna i Västra Götaland ligger i framkant i arbetet med inkludering och lärande. Genom ökat tillskott ges fler möjlighet att hitta vägar ut ur utanförskap och in i delaktighet och jobb. Det är en viktig fråga för GrönBlå Samverkan, säger Conny Brännberg (KD), kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Presskontakt
Torbjörn Colling, politisk sekreterare (M)
Tel. 070-082 52 19

Thomas Palmgren, politisk sekreterare (KD)
Tel. 076-213 39 21


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer