GrönBlå satsningar på psykiatrin ger positiva resultat

Pressmeddelande-
Inför Psykiatriberedningens beslut idag om ytterligare särskilda satsningar på psykiatrin under 2017 har sjukhusens psykiatriförvaltningar redovisat resultatet av satsningar som inleddes för ett år sedan. De medel som öronmärkts för att korta köerna till neuropsykiatrisk utredning och behandling har, trots fortsatt svåra problem med att rekrytera personal, inneburit att man inom flera förvaltningar lyckats öka tillgängligheten radikalt.

Inom Sahlgrenskas vuxenpsykiatri har antalet påbörjade utredningar per månad ökat med hundra procent. Inom barn- och ungdomspsykiatrin på Södra Älvsborgs Sjukhus har köerna till neuropsykiatrisk utredning halverats, trots ökat antal remisser.

– Det är oerhört glädjande att satsningarna gör skillnad för invånarna i Västra Götalandsregionen. Bakom siffrorna gömmer sig medmänniskor som behöver vård och behandling. Det får vi aldrig glömma bort. Våra satsningar har inneburit att fler människor kunnat få vård och behandling, säger Psykiatriberedningens ordförande Monica Selin (KD).

Dagens beslut om nya satsningar

– Idag går vi vidare och har beslutat om nya satsningar för nästa år. Vi avsätter ytterligare 22 miljoner kronor till att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin. Vi satsar 15 miljoner kronor till förstärkning av öppenvård för vuxna med bipolär sjukdom, 11 miljoner kronor till regionala specialistpsykiatriska mottagningar för vuxna med tvångssyndrom, 8 miljoner kronor till förstärkning av missbruksvården. Dessutom avsätter vi 19 miljoner kronor till inrättning av äldrepsykiatriska team i regionen.

– I budget för 2017 finns också 50 miljoner kronor till ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sammantaget har vi i Grönblå samverkan satsat en kvarts miljard kronor på att öka tillgängligheten och att utveckla och förstärka den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen. Redovisningen från sjukhusförvaltningarna visar att satsningarna haft betydelse. Vi brottas fortfarande med problem med tillgänglighet och bemanningssvårigheter, men vi gläds samtidigt över de förbättringar vi nu ser inom psykiatrin i vår region, avslutar Monica Selin.

För mera information:
Monica Selin (KD)
Regionråd, Västra Götalandsregionen
Telefon 0708-44 46 77

Elisabet Lann (KD)
Politisk sekreterare
Telefon 0700-85 29 43


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer