Hur ska vården styras?

Insändare Borås tidning/Markbladet – Valéria Kant och Lisa Berglund
På valdagen avgör du om vården ska styras genom ett välfärdssvek eller ett välfärdslöfte. Kristdemokraterna prioriterar vården och satsar 27,5 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg. Vi vill att man ska få vård när man behöver det, en vård med hög kvalitet och trygghet. Det ska vara en rättighet att få bra vård oavsett vilken region/landsting man bor i.

Lika vård för alla
I dag varierar vården beroende på var du bor och det är inte acceptabelt. Kristdemokraterna vill att alla ska få en trygg och bra vård, därför anser vi att staten ska ta över ansvaret för den avancerade sjukhusvården.
Vi satsar även på primärvården så att vårdgarantin och öppettiderna kan förbättras.
I Sverige växer vårdköerna och i dag får var fjärde patient vänta längre än tre månader för en operation. Antalet som måste vänta på sitt första besök i specialistvården har fördubblats sedan 2014. Detta är ett välfärdssvek som Socialdemokraterna är orsak till. Vi vill korta vårdköerna igen genom att återinföra kömiljarden, vilken Socialdemokraterna tog bort 2016.

Prioriterad fråga
Sammantaget har vården och omsorgen fått alltför lite uppmärksamhet av den socialdemokratiskt ledda regeringen.
Vår bedömning är att vården och omsorgen är en av våra viktigaste frågor och kräver såväl reformer som politiskt engagemang. Vi prio¬riterar vården och det är ett av våra välfärdslöften. Alla ska ha rätt till en likvärdig vård med hög kvalitet. Ingen ska behöva mötas av otrygghet och ovisshet.

Valèria Kant
Lisa Berglund
Kristdemokratiska regionpolitiker


Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer