Inför besöksförbud på sjukhus för hotfulla personer

Debattartikel GT – Andreas Carlsson, Magnus Berntsson och Hampus Hagman
Både personal och patienter har rätt till en trygg vårdmiljö. Kristdemokraterna föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus för de som hotar säkerheten för personal och patienter. Vi vill bland annat höja straffet för våld mot tjänsteman till minst sex månaders fängelse och införa det nya brottet våld mot alarmeringspersonal.

En fråga som har diskuterats mycket är hur brott mot utryckningsfordon som brandkår, polis och ambulans ska stoppas. Men problemen förekommer även inne på sjukhus. Flera fall har uppmärksammats, inte minst i Göteborg.

Medarbetarenkäter visar att 9 procent av Västra Götalandsregionens personal utsatts för våld eller hot om våld i arbetet under 2017. På Sahlgrenska universitetssjukhus anmäldes förra året 380 ordningsrelaterade händelser som krävde ingripande av ordningsvakter. De senaste åren har det skett flera allvarliga incidenter på sjukhusområdet vid Sahlgrenska när patienter vårdats för skottskador.

I dag kan kända orosmakare få tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och dömas till böter eller fängelse om de bryter mot förbudet. I dessa fall har polisen möjlighet att upprätta ett register över personer med tillträdesförbud och att fotografera personer som skäligen kan antas få ett sådant. Kristdemokraterna vill ha ett liknande förbud på sjukhus. Vårt förslag innebär att den som beläggs med förbudet endast får vistas på sjukhus när denne själv är i behov av vård.

Personalen måste skyddas och ges förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt. Men det handlar också om att garantera säkerheten för patienterna som har rätt till en trygg vård. Hot och våld mot personal och patienter är oacceptabelt, och måste stoppas.

Trots att problemen med attacker på polis och annan blåljuspersonal varit kända länge, har regeringen dröjt med att agera. Kristdemokraterna och alliansen har fått springa med blåslampa efter regeringen i frågan. När ”blåljusutredningen” väl kom i januari, levererades inte tillräckliga förslag.

Utredningen föreslår nämligen bara skärpningar för den grova formen av våld mot tjänsteman, och missar därmed nästan samtliga domar. 2016 lagfördes 1 500 personer för normalgraden av våld mot tjänsteman, endast fyra lagfördes för grovt våld. Kristdemokraterna vill därför höja straffet för våld mot tjänsteman till minst sex månaders fängelse, och införa det nya brottet våld mot alarmeringspersonal. Det är nämligen inte bara poliser som drabbas av våldet, utan även bland annat sjukvårdspersonal och räddningstjänst.

Vi vill att dessa personalgrupper ska få ett starkare skydd och därför ska hot och våld mot dessa få större konsekvenser. Påföljderna måste bli detsamma som för hot och våld mot poliser.

För att göra detta möjligt vill vi införa en ny lag – attacker mot vitala samhällsfunktioner – där det inte ställs krav på att angreppet görs mot någon i dennes myndighetsutövning. Brottet ska också innefatta skadegörelse mot exempelvis sjukhus eller socialkontor, för att ytterligare skydda välfärdens kärna från våldsamma attacker.

Sjukvårdspersonal har naturligtvis erfarenhet av att hantera komplicerade patienter och bråk som uppstår i ansträngda situationer. Men det är en sak att ha en besvärlig patient och en helt annan sak att hantera människor som antingen vill skada en patient eller personalen.

Våldshandlingar på ett sjukhus kan få katastrofala konsekvenser för vården av patienter och för möjligheten att rädda liv. Vi kan inte tillåta att den som med hot försöker påverka personalens prioriteringsbedömningar, våldsamt tränger sig in i behandlingsrum eller hotar personal får vistas på sjukhus.

Dessa förslag är inte hela lösningen på de otrygghetsproblem som finns på sjukhusen. Det är genom långsiktiga satsningar på exempelvis stärkt civilsamhälle, förbättrat företagsklimat, och fler tidiga insatser för barn som vi skapar ett samhälle där alla kan känna trygghet, överallt. Däremot kan våra förslag bidra till att öka tryggheten för vårdpersonal och patienter – här och nu. Det kan inte vänta.

Andreas Carlson (KD)
Rättspolitisk talesperson

Magnus Berntsson (KD)
Regionpolitiker VGR

Hampus Hagman (KD)
Riksdagskandidat för Göteborg


Kristdemokraterna för en jämlik vård


Läs mer

Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer