KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården

Ekonomisk balans, oförändrad skatt samt en riktad satsning för att bryta ofrivillig ensamhet. Det är några delar av den tilläggsbudget för 2023 som Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterade under tisdagen.

I Kristdemokraternas förslag till tilläggsbudget tas höjd för kraftigt ökade pensionskostnader. Samtidigt hålls de kökortnings- och personalsatsningar som presenterades i den antagna budgeten i juni fast. I förslaget hamnar regionen på plusresultat samtliga år 2023-2025.

– Vi måste hålla i den omställning som sjukvården är mitt uppe i och som är en nödvändighet för att klara de utmaningar sjukvården står inför. Kristdemokraternas fokus är att fortsätta att korta vårdköerna som växt under pandemin och öka tillgängligheten inom primärvården. Det kräver att annat behöver få stå tillbaka, säger Stefan Svensson (KD), gruppledare och regionråd.

– Regeringen har presenterat den största budgetsatsningen någonsin på att minska ensamheten. Här ser Kristdemokraterna möjligheter för regionen att bidra mer. I vårt förslag till tilläggsbudget avsätts totalt 60 miljoner kronor 2023-2025 för att stärka civilsamhällets arbete med att bryta ofrivillig ensamhet, säger Stefan Svensson (KD).

I förslaget som den rödgröna ledningen tidigare presenterat summeras underskotten till 2,3 miljarder kronor på två år. Det innebär att det så kallade balanskravet, som kommunallagen föreskriver, inte hålls.

– Budgetraderna i det rödgröna förslaget är en hisnande läsning. Den politiska ledningen gör antagandet att de ekonomiska påfrestningarna är av tillfällig karaktär och att vi befinner oss i något slags normalläge inom ett par år. Det nämns inte med ett ord hur man tänker agera om inflationen biter sig fast eller om lågkonjunkturen fördjupas och blir långvarig, säger Stefan Svensson (KD).

Du kan läsa budgeten i sin helhet här.

Kontakt: Stefan Svensson (KD): 076 – 496 27 75


För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer

Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik


Läs mer