KD – Sveriges sjukvårdsparti

Debattartikel TTELA – Stefan Svensson och Maria Nilsson
För oss kristdemokrater är sjukvården en högprioriterad fråga. Generellt sett har Sverige en mycket bra sjukvård. Akilleshälen är vårdköerna.

Vi går till val på att få bort vårdköerna. I ett kortare perspektiv vill vi se en effektivt fungerande nationell vårdförmedling där samarbete över regiongränserna ska snabba på arbetet med att eliminera köerna.

Vårt mål är att ersätta dagens 21 regioner med ett statligt huvudmannaskap. En sådan förändring kräver att fler partier sluter upp bakom vårt förslag. Varken kvalitet eller väntetider ska tillåtas variera över landet. Det är dags att låta staten ta helhetsansvaret för sjukvården så att en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård kan ges på lika villkor till hela Sveriges befolkning. Till dess att vi får denna reform på plats är Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen inriktade på att leverera bästa möjliga sjukvårdspolitik – med patienten i fokus.

Under hösten 2021 genomfördes ett omfattande arbete med att korta de köer inom NU-sjukvården som pandemin orsakat. Såväl inom den ordinarie verksamheten som genom olika kökortningsinsatser. Kristdemokraterna vill målmedvetet fortsätta lägga kraft och fokus på både pandemin och det uppdämda vårdbehovet. Regionens vårdgarantiservice, där sjukhusen aktivt lotsar patienter vidare till annan vårdgivare med bättre tillgänglighet, är också viktigt att utveckla.

Att korta köerna, bygga ut primärvården, satsa mer på de mest sjuka äldre, öka valfriheten och förstärka arbetet kring psykisk ohälsa är frågor vi kommer gå till val på. En röst på Kristdemokraterna kommer att vara en röst på en jämlik sjukvård för hela Sveriges befolkning.

Stefan Svensson (KD)
regionrådskandidat

Maria Nilsson (KD)
regionkandidat


Ebba Busch i Göteborg


Läs mer

S retorik om privat vård ökar bara politikerföraktet


Läs mer

Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer