Kraftig satsning på framtidens investeringar

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
GrönBlå Samverkan gör stora investeringssatsningar för Västra Götalandsregionens framtida utveckling. När vi som majoritet tillträdde låg den tidigare investeringsbudgeten på 3 600 miljoner kronor, vilken GrönBlå Samverkan höjde till 4 400 miljoner per år för att möjliggöra nödvändiga investeringar främst inom regionens sjukhus.

Till 2017 höjer vi investeringsnivån med ytterligare 400 miljoner kronor till totalt 4 800 miljoner kronor. Detta gör vi för att både kunna fortsätta satsa på investeringar i sjukvården och ännu mer kraftfullt utveckla kollektivtrafiken. I den tidigare investeringsplanen finns trafikrelaterad infrastruktur, fastigheter såsom nya bussdepåer i Göteborg, trafikutrustning, tåg och båtar. Utöver detta skapar vi nu utrymme för att påbörja nya tåginvesteringar redan 2017 med 400 miljoner. Det stora trycket på Västtrafiks tåg och den ökade pendlingen gör att vi tidigare kan påbörja upphandlingen av 40 nya regionaltåg, vilket innebär en investering om totalt cirka 4 miljarder kronor.

Inom sjukvården är ett av de största problemen den gamla och snåriga IT-miljön som våra medarbetare ständigt måste brottas med. Högt på vårdpersonalens önskelista står en modern och sammanhållen IT-miljö. Säkrare och bättre IT skulle frigöra mycket mera tid till patienterna och GrönBlå Samverkan satsar därför en miljard kronor fram till 2018 och planerar på längre sikt för ännu större investeringar inom detta område.

Bland alla övriga investeringar som kommer att göras eller påbörjas under 2017 kan nämnas om- och tillbyggnad av Mölndal sjukhus och Sahlgrenska. På Östra sjukhuset inleder vi arbetet med nya etapper på förlossningen, liksom nytt operationshus. Neonatal på Näl och operationscentrum på Uddevalla sjukhus, liksom en utbyggnad av Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och en tillbyggnad av sjukhuset i Skövde.

 

Kontakt:

Johnny Magnusson (M), gruppledare, 0730-98 48 00
Birgitta Losman (MP), gruppledare, 0703-67 95 80
Jonas Andersson (L), gruppledare, 0708 -37 78 53
Kristina Jonäng (C), gruppledare, 0708-67 16 21
Monica Selin (KD), gruppledare, 0708-44 46 77


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer