Långsiktig satsning på barnsjukhuset

Under våren har den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen fört diskussioner med Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) om situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. Som ett resultat av dessa diskussioner kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att under 2017 tillföra ytterligare medel till DSBUS för att främst finansiera förstärkningar på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och vid behandling av barncancer. Från och med 2018 kommer förstärkningen att ingå i den vårdöverenskommelse som sjukhuset tecknar med den ansvariga hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för barnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att möjliggöra för DSBUS att fortsatt vara det främsta barnsjukhuset i Sverige. Detta får därför ses som enbart ett första steg för att stärka regionens hälso- och sjukvård för barn och unga.

Huvuddelen av verksamheten på DSBUS fungerar mycket väl, men att det finns utmaningar inom sjukhuset som behöver en långsiktig lösning. Redan i samband med att de akuten problemen på DSBUS blev kända i höstas genomförde den politiska ledningen en särskild ekonomisk satsning på sjukhuset, en satsning som nu permanentas och görs långsiktig.

I första hand krävs fortsatta insatser på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och inom barnmedicin, inklusive behandling av barncancer. 2017 avsätts därför 30 mnkr för att förstärka BIVA och barncancercentrum. 2018 utökas satsningen med ytterligare 10 mnkr. Syftet är att stärka bemanningen på sjukhuset för att inom tre år kunna utöka antalet BIVA-platser till 16 från dagens 12 platser samt att kunna utöka antalet tillgängliga vårdplatser för behandling av barncancer till 16 under alla veckans dagar. Långsiktigt ska antalet platser för behandling av barncancer utökas till 24.

Under 2017 genomförs satsningen med hjälp av medel från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Från och med 2018 tas ansvaret för satsningen över av hälso- och sjukvårdsnämnderna och permanentas då genom avsättningar i vårdöverenskommelsen mellan nämnderna och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Datsningen är fokuserad på de delar där behoven är som störst, men framför allt att satsningen är långsiktig. Nu skapar vi förutsättningar för kontinuitet och framtidstro på sjukhuset, säger Johan Fält (M), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.

Beslutet om satsningen på barn- och ungdomssjukhuset förväntas fattas vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i augusti, men sjukhuset har fått klartecken att redan nu inleda sitt arbete med att stärka enheterna, bland annat genom att rekrytera fler medarbetare.


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer