Målsättningen måste vara en köfri vård

Debattartikel SLA – Stefan Svensson och Conny Brännberg

Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket hög medicinsk kvalitet, ofta rankad i världsklass. Detta går främst att härleda till en professionell och hårt arbetande personal. Samtidigt finns problem med alltför långa vårdköer.

För Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen är målsättningen att skapa en köfri vård. Flera åtgärder krävs för att nå detta mål. Nuvarande struktur och arbetssätt behöver ses över. Det är viktigt att stärka samarbetet mellan kommun och region för att färdigbehandlade patienter ska kunna lämna sjukhuset. Det behövs även ett väl fungerande samarbete inom vården och en utbyggnad av antalet vårdplatser vid flera avdelningar så att det finns tillräckligt med kapacitet i systemet för att klara belastningstoppar.

Sjukvården ska erbjuda tillgänglig, trygg och värdig vård på lika villkor. Till alla. Oavsett ålder, var man bor eller samhällsposition. Idag finns dessvärre en oförsvarbar ojämlikhet inom sjukvården. Både vårdresultat och tillgänglighet skiljer sig åt mellan olika regioner i landet. Det är inte rimligt. Därför behövs ett statligt huvudmannaskap för sjukvården.

Stefan Svensson (KD), regionrådskandidat
Conny Brännberg (KD), regionråd


Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer