Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög

Debattartikel TTELA – Magnus Jacobsson, Stefan Svensson, Pernilla Wendesten
Varje liv som släcks i spåren av narkotikan är ett för mycket. Som kristdemokrater är vi angelägna om att narkotikadödligheten ska minska, men det gäller att vidta rätt åtgärder. Vi instämmer inte i EU-parlamentarikern Sara Skyttedals påstående om att legalisering av cannabis och avkriminalisering av narkotika skulle vara lösningen.

Det räcker att titta på alkoholen för att inse att legalisering inte leder till att fler söker vård för beroendeproblematik. I Sverige dricker cirka en miljon personer så mycket att de skadar eller riskerar att skada sin hälsa. Av dessa har ungefär 350 000 utvecklat ett beroende, men andelen som söker vård är liten. Det är uppenbart att det är vården som måste göras mer tillgänglig – inte att göra fler droger lagliga – som är lösningen för att fler med beroendesjukdom ska söka vård.

För det andra visar erfarenheten från länder som har legaliserat cannabis att den illegala handeln inte försvinner. Istället etableras två marknader – en legal och en illegal – och konkurrensen dem emellan pressar priserna. Sammantaget ökar tillgängligheten och när trösklarna för att prova cannabis sänks så ökar bruket och de negativa hälsoeffekterna, inte minst bland unga.
Enligt oss vilar en framgångsrik narkotikapolitik och en nollvision mot narkotikadödlighet på fyra starka ben:
1) Ett starkt preventivt arbete för att färre ska börja använda narkotika. Ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention (alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar) är nödvändigt för att de metoder som har bevisad effekt ska användas på rätt sätt över hela landet.
2) En tillgänglig vård med sammanhållna vårdkedjor där hälso- och sjukvården är ensam huvudman och patientens behov sätts i fokus. Alltför många hamnar i dag mellan stolarna och blir utan vård när huvudmannaskapet är delat mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Att snabbt kunna ge en livräddande hjälpinsats vid en eventuell överdos är också helt avgörande. Vi vill därför att även anhöriga ska få tillgång till naloxon – ett läkemedel som kan häva en opioidöverdos.
3) Minskad tillgänglighet genom omfattande satsningar på tullväsendet, polis och övriga rättsväsendet. Genom bland annat straffskalor som främjar vård- och behandling vid lindriga narkotikabrott och straffskärpningar vid grova narkotikabrott kan vi stödja och hjälpa den som behöver vård, men även straffa kriminella gängs utnyttjande av andra. Det behövs även satsningar på att stödja och hjälpa den som vill lämna kriminalitet kopplat till narkotikabrott.
4) En politik för att föräldrar ska få mer tid med sina barn. Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är central. Samtidigt är det viktigt att stärka föräldraansvaret genom att bygga ut föräldrastödsprogrammen och ställa högre krav på föräldrar att medverka i socialtjänstens arbete.

På en punkt håller vi dock med Skyttedal – vi måste lära av andra länder. Det är också tack vare ett förslag ifrån Kristdemokraterna, som fick stöd av en enig riksdag, som den pågående narkotikautredningen har direktiv om att analysera de insatser som har vidtagits globalt i syfte att minska narkotikadödligheten. Genom en sådan analys kan vi undvika att göra om andra länders misstag där vi ser tecken på att liberaliseringen riskerar att öka det mänskliga lidandet och alla de omfattande negativa samhällseffekterna som är kopplade till narkotika.

Magnus Jacobsson (KD),
distriktsordförande för Kristdemokraterna Västra Götaland

Stefan Svensson (KD),
regionråd

Pernilla Wendesten (KD),
regionrådsersättare


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer