Nu miljardsatsar vi på den nära vården

Debattartikel GP – Monica Selin m.fl.
Regionens ekonomi är starkare än på många år. Det ger goda förutsättningar att fortsätta de satsningar vi redan sjösatt. Men det räcker inte. Vi inleder i år även en historisk miljardsatsning för att stärka den nära vården, skriver Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen.

Grunden för Grönblå Samverkans majoritetssamarbete i Västra Götaland var redan från början arbetsro, framtidstro, kontinuitet och långsiktiga satsningar. Vi utlovade en handlingsplan för att möta de utmaningar som regionen stod inför och för en stabil och positiv utveckling av regionens verksamheter. Halvvägs in i mandatperioden ser vi att mycket jobb återstår, samtidigt kan vi konstatera att Västra Götalandsregionen är på rätt väg.

Ekonomi i balans
En förutsättning för att den positiva utvecklingen ska fortsätta är en stabil ekonomi. Ekonomin är mycket god och jämfört med de flesta andra landsting är Västra Götalandsregionen en lysande stjärna. Under vår ledning har sjukhusens ekonomiska underskott kraftigt minskat och hälso- och sjukvårdens budget är nu totalt sett i balans.

En i grunden sund ekonomi har givit oss i den politiska ledningen förutsättningar att skjuta till betydande resurser till hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Mellan åren 2014–2017 handlar det om en ökning på fem miljarder kronor eller fem procent per år. Det är en fördubbling av tillskjutna resurser gentemot 2010–2014 då Socialdemokraterna styrde i regionen. Pengarna har gjort nytta och aldrig tidigare har så många varit sysselsatta inom hälso- och sjukvården som i dag.

Men samtidigt måste vi vara självkritiska. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården har inte förbättrats i den takt vi hoppats och regionens problem från förra mandatperioden med allt längre vårdköer har förvärrats. Vi kan konstatera att de satsningar vi gjort ännu inte har nått de goda resultat som vi förväntat oss.

Historisk satsning
Det kommer att behövas mer och den styrka och stabilitet som nu finns i regionens ekonomi ger oss utrymme att fortsätta de satsningar som vi påbörjat. Det handlar om stora satsningar på att korta köerna och förstärkt tillgänglighet inom akutvården. Det handlar om en miljardsatsning för att stärka den nära vården.

Det är en historisk satsning på den nära vården som nu genomförs. Utgångspunkten är att den vård som du behöver ofta ska vara lättillgänglig och nära. Detta ska vi klara genom satsningar på närsjukvårdscentrum fyllda med till exempel lättare mottagningsvård och dagkirurgi. Vi gör dessutom satsningar på mobila team som gör att till exempel multisjuka äldre och kroniker inte längre ska behöva åka in och ut på sjukhusen, utan vid behov kommer i stället vården hem till patienten. Vårt mål är att primärvården äntligen ska bli den första linjens vård som den är tänkt att vara, med hög tillgänglighet och kontinuitet.

Men det betyder också att sjukhusvården måste förändras. Genom insatserna som beskrivs ovan kommer sjukhusen att avlastas och resurserna kan i stället inriktas på att koncentreras till avancerad akutsjukvård och högspecialiserad vård. Denna koncentration innebär i förlängningen att våra stora akutsjukhus kommer kunna uppnå ännu bättre resultat och ännu högre kvalitet än i dag.

Grönblå Samverkan har också inlett en historisk investering på framtidens vårdinformationsmiljö, som bland annat ska knyta samman vårdens alla delar, skapa mer utrymme för patientnära tid och förenkla journalhanteringen. Det handlar också om att fortsätta arbetet med att öka kvaliteten och tillgängligheten till psykiatrin. Detta görs bland annat genom att utveckla barn- och ungdomspsykiatrin och genom specialisering som gör oss bättre på att möta behoven hos patienter med olika psykiska sjukdomar.

Vi kan konstatera att Västra Götalandsregionen är på väg åt rätt håll inom en rad områden när vi går in i 2017 och den kursen kommer Grönblå Samverkan att hålla fast vid precis som utlovat.

Johnny Magnusson (M)
gruppledare

Birgitta Losman (MP)
gruppledare

Jonas Andersson (L)
gruppledare

Kristina Jonäng (C)
gruppledare

Monica Selin (KD)
gruppledare


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer