Nu satsar vi 700 miljoner kronor på höjda löner till vårdpersonalen

Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl.
I dag presenterar vi, GrönBlå Samverkan, 2023 års budget för Västra Götalandsregionen. Det är en budget som omsluter drygt 60 miljarder kronor och som fördelar resurser till hälso- och sjukvården, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur, skriver företrädarna för Grönblå Samverkar i Västra Götalandsregionen.

Vi ser ett ekonomiskt läge i Sverige och i vår omvärld som är bekymmersamt och där osäkerheterna i ekonomin är betydande. I detta ekonomiskt osäkra läge kan vi konstatera att reformutrymmet är begränsat. Men tack vare ett stort ansvarstagande under flera år har Västra Götalandsregionen en stark ekonomisk grund att stå på.

Västra Götalandsregionen är med sina 55 000 anställda en av landets största arbetsgivare och få organisationer har fler universitets- och högskoleutbildade medarbetare anställda. Personalen och deras kompetens är vår viktigaste resurs.

Pandemin har påverkat oss alla och i synnerhet anställda inom hälso- och sjukvården som under de senaste åren tagit ett oerhört stort ansvar. Vi är alla väldigt tacksamma för deras insatser. Under den här perioden har medarbetarna visat på en stor utvecklingskraft och förmåga till omställning avseende organisation, arbetssätt och samarbeten. Det här är erfarenheter som nu måste tas tillvara. Denna tillit och frihet för professionen är viktig att upprätthålla.

Rätt kompetens
För oss är kompetensförsörjningen en högt prioriterad strategisk fråga och helt avgörande för att regionen ska kunna ge rätt vård i tid. Vi som arbetsgivare måste kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Bemanningsläget är på vissa håll bekymmersamt. För att vi ska kunna möta denna utveckling krävs både konkurrenskraftiga löner och goda arbetsvillkor. Vi har gjort mycket, men mer behövs.

Därför har vi i år sjösatt en omfattande lönesatsning på 700 miljoner kronor för att nå jämställda och konkurrenskraftiga löner utöver ordinarie lönebildning. Satsningen fortsätter under 2023 och har fokus på att stärka kopplingen mellan karriärutveckling, kontinuitet och yrkesskicklighet samt löneutveckling. Vi har under mandatperioden höjt ob-tillägget för natt och helg. Nyligen beslutade vi om ytterligare en särskild lönesatsning på 133 miljoner kronor riktad till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet-runt-vård. Satsningen utökas till 200 miljoner under nästa år. Vår uppfattning är tydlig: medarbetarnas kompetens, engagemang, erfarenhet och ansvarstagande måste löna sig och synas i lönekuvertet. Under mandatperioden har vi tillfört över en miljard. Det här är satsningar som vi nu räknar upp.

En förutsättning för en fungerande hälso- och sjukvård är personal som arbetar på obekväm arbetstid, som kvällar och helger. Skiftarbete, på oregelbundna och obekväma tider, sliter på personalen och senaste åren har varit tuffa. För oss är det uppenbart att arbetet med höjda ersättningsnivåer, nya arbetstidsmodeller, kompetensutveckling och en förbättrad arbetsmiljö måste fortsätta. I budgeten lägger vi nu fram flera förslag för att intensifiera detta arbete. En satsning som vi nu förstärker är att ge erfarna sjuksköterskor och undersköterskor från andra verksamheter särskild utbildning i intensivvård.

Höga påfrestningar
Vi har gemensamt avsatt stora resurser till sjukvården för att möta patienter som insjuknat i covid-19. Den belastning som pandemin inneburit med bland annat sjukskrivningar bland personal liksom genom det ökade trycket på de verksamheter som fått hantera covid-19 patienter har inneburit höga påfrestningar för den personal som varit på plats. Andra behov har fått stå tillbaka, vilket bland annat fått längre köer och väntetider till första besök och behandling inom specialistvården som följd.
Pandemin har inneburit stora svårigheter även för näringslivet, kultursektorn och kollektivtrafiken. Hela Västsverige står inför en stor klimatomställning där det kommer krävas kraftansträngningar vad gäller bland annat energiförsörjning till industrin under kommande år. Det är utmaningar som vi nu möter och där vi hoppas att 2023 kan präglas av ett arbete i ett mer normalt läge.
I en tid präglad av stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen, med hög inflation, ökade kostnader och kriget i Ukraina, lägger GrönBlå Samverkan fram sin nionde gemensamma budget för Västra Götalandsregionen. Det är en ansvarsfull budget i en orolig tid.

Lars Holmin, gruppledare (M)
Kristina Jonäng, gruppledare (C)
Conny Brännberg, gruppledare (KD)
Pär Lundqvist, gruppledare (L)
Ulrika Frick, gruppledare (MP)


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer