Ny utvecklingsplan för barnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen

Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen i Västra Götaland föredrog Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS). Wennbergs besök på Regionstyrelsen var delvis föranledd av den ansträngda situationen på DSBUS som fått stor uppmärksamhet i media.

Wennberg konstaterade att sjukhuset till stora delar fungerar mycket väl, medan det finns problem inom andra delar. Problemen har utvecklats över en längre tid, men har blivit akuta under hösten. Det finns flera orsaker till detta, men Wennberg pekade bland annat på en ökad vårdtyngd, kraftig befolkningsutveckling och svårigheter att i konkurrens med andra arbetsgivare behålla medarbetare. För regionstyrelsen presenterade Wennberg en handlingsplan, med åtgärder på kort och lång sikt, för att lösa situationen.

Barnsjukhuset står inför en rad utmaningar där rekrytering av sjuksköterskor är den främsta på kort sikt.

Den politiska ledningen kommer att stödja sjukhuset i dess arbete för att nå framgång. Som ett led i detta kommer hälso- och sjukvårdsstyrelsen under hösten att ge ett uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för barnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Målsättningen med uppdraget är att ta fram en färdplan för att möjliggöra för DSBUS att fortsatt vara det främsta barnsjukhuset i Sverige, med en rad rikssjukvårdsuppdrag och annan högkvalitativ högspecialiserad vård.


KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer

Intervju med Stefan Svensson


Läs mer

Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar


Läs mer

Stärk säkerheten i kollektivtrafiken


Läs mer

Målsättningen måste vara en köfri vård


Läs mer