På väg mot framtidens sjukvård

Debattartikel – Lars Inge Andersson m fl
Det är viktigt att för framtiden satsa på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, att skapa ett sömlöst närsjukvårdssystem som erbjuder hög kvalitet samt ge utrymme för ökad tillgänglighet till akut- och specialistsjukvård.

Akutsatsning, psykiatrisatsning, utveckling av Säs Skene mot att bli ett specialist- och närsjukhus samt investeringsbeslut inom psykiatri, labb och infektionsvård. Det är några av de större satsningar som grönblå samverkan genomfört under de två gångna åren i Sjuhärad.

När vi tillträdde var vi väl medvetna om problemen som hälso- och sjukvården drogs med liksom utmaningarna den står inför. Vårt budskap var därför att skapa arbetsro och framtidstro genom beslut och insatser byggda på långsiktighet och kontinuitet.

Grönblå samverkans inriktning utgår från invånarnas behov av god tillgänglighet till den vård som man är i behov av ofta. Det kräver att öppenvården ska ut från akutsjukhusen för att komma närmare invånarna. Då behövs närsjukvårdscentra, mobila närsjukvårdsteam och vårdcentralsläkare. Det gynnar till exempel de mest sjuka äldre och kroniker som inte ska behöva åka in och ut på sjukhus utan kan behandlas i hemmet. Samtidigt behöver vi koncentrera den vård som du som invånare behöver ha mera sällan till akutsjukhuset i Borås eller specialistenheten på Skene lasarett. Detta är ett stort omställningsarbete för framtidens sjukvård som kräver stora resurser. Därför inleds en historiskt stor satsning inom detta område av grönblå samverkan under 2017 där en miljard kronor öronmärkts under de tre kommande åren för detta.

I Sjuhärad har arbetet redan påbörjats under 2016. Södra Älvsborgs sjukhus Skene är i full gång med att bli ett fullfjädrat specialistsjukhus. Inriktningen att utveckla öppenvården på sjukhuset rullar på där även arbetet för dagkirurgisk verksamhet pågår. Satsningen på mobila närsjukvårdsteam har inletts och mottagits på ett mycket positivt sätt och ytterligare ett team tillkommer under 2017. Här bygger mycket av arbetet på en nära dialog och samverkan mellan Säs, primärvården och kommunerna i Sjuhärad. Grönblå samverkans akutsatsning innebär bland annat förstärkning av ambulansvården i området, främst runt Tranemo och Svenljunga, med en så kallad single responder från februari 2017.

Vuxenpsykiatrisk mottagningsverksamhet flyttar in på Säs Skene under 2018 med ett brett vårdutbud inom såväl utredning, behandling som rehabilitering. Det innebär fördelar genom ökade möjligheter till samarbete och utveckling.

Samtidigt görs insatser på akutsjukhuset Säs Borås för att förstärka inriktningen som akut- och högspecialiserat sjukhus. Grönblå samverkans akutsatsning innebär utökade vårdplatser och bemanning på akuten. Beslut har tagits om att investera i labb, infektion och psykiatri. Här kan även nämnas den satsning som beslutades av regionstyrelsen nyligen, som öppnar för ytterligare insatser för att korta köer under 2017.

Det är viktigt att för framtiden satsa på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, att skapa ett sömlöst närsjukvårdssystem som erbjuder hög kvalitet samt ge utrymme för ökad tillgänglighet till akut- och specialistsjukvård. Det kräver den omställning som vi beskrivit ovan och det arbetet har inletts och kommer att märkas än mer under 2017 då grönblå samverkans stora satsning verkligen inleds.

Göran Larsson (MP)
ordförande styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Christina Brandt (M)
ordförande Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Cecilia Andersson (C)
ledamot av hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Birgit Andersson (L)
ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Lars-Inge Andersson (KD)
ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer