Så blir vården köfri och säker

Debattartikel GP – Magnus Berntsson och Monica Selin
Kristdemokraterna vill prioritera arbetet med att korta köerna till vård och behandling på sjukhusen – med målet att få en köfri vård. Varje patient har rätt till vård i rätt tid på rätt plats med rätt kompetens.

För att effektivt kunna kapa köerna måste nuvarande struktur och arbetssätt fortsatt ses över. Det behövs fungerande vårdkedjor och på många platser även en utbyggnad av antalet vårdplatser så att det finns tillräckligt med luft i systemet för att klara belastningstoppar.

Arbetet med att utveckla och stärka vården i Västra Götalandsregionen har under Grönblå samverkans drygt 3,5 år långa styre varit mycket framgångsrikt. Under mandatperioden har sjukvården tillförts 6,5 miljarder kronor mer. Starkt fokus har legat på att hantera förekomsten av djupgående strukturella problem i vården. Uthålliga insatser gör att vårdköerna nu minskar. I nuvarande takt är de borta under nästa år.

Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, lättillgänglig och nära. Mer flexibla öppettider med möjlighet till besök på kvällar och helger skulle dramatiskt öka tillgängligheten inom primärvården.

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill se till att geriatrisk kompetens, det vill säga kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler. Det behövs också satsningar för att ge fler äldre patienter möjlighet att vårdas i eller i närhet av hemmet. Vi driver även förslaget att Västra Götalandsregionen ska erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök.

Kristdemokraterna ser även behovet av att införa patientansvarig läkare som fast vårdkontakt – en läkare som är fullt insatt i den enskilda patientens sjukdomsbild. Den kontinuitet och trygghet som denna fasta läkarkontakt kan ge är viktigt framför allt för de patienter som har omfattande, allvarliga eller långvariga vårdbehov.

Psykiatrin i regionen har tillförts en kvarts miljard extra i ramhöjande anslag under mandatperioden. Fler vårdsökande hjälps i dag än någonsin tidigare. Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla det djupgående arbete som pågår för att öka tillgängligheten till psykiatrin.

Det behöver också tillföras resurser för att stärka löneutvecklingen för vårdpersonal samt utöka regionens satsningar på höjda löner vid obekväma arbetstider. Då kan regionen lättare behålla personal och bli attraktiv för fler.
Vi tänker göra det som krävs för att du ska kunna lita på att vården finns där och fungerar när du behöver den.

Magnus Berntsson (KD)
regionpolitiker, Göteborg

Monica Selin (KD)
gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer