Så förstärker vi den psykiatriska vården

Debattartikel Bohusläningen – Monica Selin
Samtidigt som vi lever längre och kan bota och lindra fler sjukdomar, så ökar den psykiska ohälsan. Fyra av tio kontakter med vårdcentral beror på psykisk ohälsa. Därför måste primärvården ha kompetens och resurser att möta den psykiska ohälsan. När det gäller framförallt barn och unga har vi konstaterat att förmågan att möta behovet brister.

Den vård som ska utgöra första linjens vård vid psykisk ohälsa har ett krävande uppdrag. Vården ska präglas av närhet och tillgänglighet och måste kunna erbjuda tidiga insatser och behandling för tillstånd som inte kräver specialistvård.

För ett år sedan beslutades om att en modell med förstärkt första linjes vård för barn och unga vid psykisk ohälsa skulle prövas. I dag erbjuder sex stycken vårdcentraler i Västra Götalandsregionen en sådan förstärkt vård. Detta är ett mycket viktigt första steg. Men vi ser redan nu att vi behöver göra mer.

För att undvika att det skapas långa väntetider kommer vi så snart som möjligt utöka pilotprojektet till att omfatta ytterligare fem till sex vårdcentraler. När det handlar om just barn och unga krävs också särskilda insatser för god samverkan mellan de aktörer som bär olika ansvar för den unge – föräldrar, skolhälsovård och socialtjänst. Därför är det också av särskild vikt att denna vård erbjuds i patientens närhet.
Att rusta den nära vården, så att den kan möta den psykiska ohälsan hos hela befolkningen är en viktig del av den omställning av vården som Västra Götalandsregionen står inför. Psykiatrin behöver, precis som den somatiska vården, samla den högsta kompetensen på mer specialiserade enheter för att möta de svårast sjukaste med bästa tänkbara vård. Samtidigt behöver vi bygga ut den nära vården som många patienter behöver ofta.

En stärkt första linjes vård vid psykisk ohälsa innebär bland annat bättre tillgång till psykologisk behandling, ett större utbud med gruppbehandlingar för vanligare besvär och en tydlig väg in i vården med hög tillgänglighet och låga trösklar för invånare som söker vård. Detta är en efterlängtad och välbehövlig utveckling som GrönBlå samverkan fortsätter att arbeta för genom förslag till budget för 2018 och genom utökning av antalet vårdcentraler med särskilt uppdrag att möta psykisk ohälsa.

Den GrönBlå majoriteten tar den psykiska ohälsan på allvar och vi fortsätter arbetet med att förstärka och utveckla vården för att minska den psykiska ohälsan och förbättra omhändertagandet av patienter med psykisk sjukdom.

Monica Selin (KD)
Ordförande i Psykiatriberedningen


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer