Så kan turismen lyfta svensk ekonomi

Debattartikel – Conny Brännberg m.fl.
Svensk besöksnäring växer så den knakar men utvecklingspotentialen är större. Som regionpolitiker ansvariga för besöksnäringsfrågor föreslår vi därför att regeringen tillsätter en utredning av näringen för att förbättra de offentliga stödfunktionerna.

Jämfört med andra sektorer och i relation till Sveriges ekonomi, export och sysselsättning ökar besöksnäringen mycket mer. 2015 var näringens totala omsättning 269 miljarder kronor. Omsättningen ökade med drygt fem procent jämfört med året innan. Samtidigt har exportvärdet ökat med 137 procent sedan år 2000 och uppgår i dag till 97 miljarder kronor.

Men potentialen är mycket större. I våra roller som regionpolitiker med ansvar för besöksnäringsfrågor ser vi hur de stödstrukturer som bygger på en utredning från 2003 och som ska driva på utvecklingen av besöksnäringen är ineffektiva och ålderdomliga. Samtidigt blir näringens utveckling hämmad av tillkrånglade regelverk, brist på samverkan och en oförståelse för näringens behov. Det här måste helt enkelt förändras.

För att lösa problemen krävs en genomlysning av statens och de offentliga stödstrukturernas del i främjandet av turismen för att säkerställa att våra gemensamma resurser används så effektivt som möjligt. Det krävs också en ökad samordning av alla de myndigheter som har ansvar inom besöksnäringens område.

Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning av besöksnäringen. Målet ska vara att presentera en samlad genomlysning av näringen, dess strukturer, Sveriges mål med utvecklingen av näringen och vilka resurser som bör bli avsatta för att uppfylla målen.

Vi föreslår även att ett besöksnäringsforum, lett av näringsministern, blir inrättad för att samla och koordinera de verksamheter som leds av departement och myndigheter. Forumet bör även inkludera lokala och regionala representanter tillsammans med företrädare för näringens övriga aktörer.

Besöksnäringen genererar varje år miljarder i skatteintäkter och hundratusentals arbetstillfällen. Näringslivsministerns initiativ om ”Team Sweden” är en satsning för svensk export där besöksnäringen har en viktig roll. Det är bra att näringens betydelse för svensk export och tillväxt lyfts fram, men vi oroar oss för att statliga insatser blir kontraproduktiva på grund av okunskap och gamla tänkesätt.

Sverige, svensk ekonomi och exportindustri skulle gynnas av en starkare besöksnäring. Gemensamt bygger vi den genom mer strategiska satsningar och ökad samverkan. En levande besöksnäring skapar jobb, tillväxt, integration och skatteintäkter till den gemensamma välfärden. För att inte tala om hur den säkerställer en levande landsbygd och ett blomstrande näringsliv.

Conny Brännberg, (KD) Turistrådet Västsverige AB
Eva Andersson, (S) Region Östergötland
Harald Hjalmarsson, (M) Regionförbundet Kalmar län
Tomas Riste, (S) Regionförbundet Värmland


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer