Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik

Debattartikel GP – Oscar Pihlblad m.fl.
Att vi nu lever i en tid präglad av dystra ekonomiska utsikter har förmodligen inte undgått någon. För Västra Götalandsregionen råder inga undantag, utan det kommer att behövas tuffa prioriteringar under kommande år för att säkra driften av våra kärnverksamheter, till exempel sjukvården. Därför är det anmärkningsvärt att det rödgröna styret driver sänkta biljettpriser inom kollektivtrafiken.

Lägre priser för att åka kollektivt kan naturligtvis låta bra, men det finns ett problem – kostnaderna för drift och investeringar försvinner inte. Redan för 2026 räknar Västtrafik med ett underskott på drygt 160 miljoner kronor till följd av frysta biljettpriser i kollektivtrafiken. I takt med de kommande årens kostnadsökningar och nödvändiga investeringar kommer underskottet dessutom bara att öka. Mindre biljettintäkter innebär bistra tider även för alla kollektivtrafikresenärer – färre bussar och tåg, indragna linjer och lägre kvalitet.

Det rödgröna styret har ännu inte klargjort var pengarna som behövs för att kompensera detta underskott ska komma ifrån. Redan i dag subventioneras Västtrafiks biljettpriser till mer än hälften av skattepengar. Om det är ytterligare skattemedel som ska skjutas till får Socialdemokraterna och deras stödpartier gärna förklara sitt resonemang nu när de bestämt att dessa hundratals miljoner gör större nytta som biljettsubventioner än hos regionens vårdcentraler och sjukhus.

Om det i stället är en höjning av regionskatten de rödgröna partierna planerar att genomföra för att skaka fram pengar till sina ofinansierade förslag hade nog invånarna i Västra Götaland uppskattat att få veta det. Det är dock mycket svårt att föreställa sig att alla de tusentals skattebetalare i regionen som inte överhuvudtaget använder sig av kollektivtrafiken är villiga att betala en ännu större andel av den än de redan gör. I en tid där hushållen kämpar med ekonomin hade det varit fullständigt orimligt att belägga dem med en ännu större skattebörda, i ett land som redan idag har ett av världens högsta skattetryck.
Vi i GrönBlå Samverkan kommer i alla lägen verka för en ansvarsfull politik där regionens resurser läggs där de behövs som mest. Därför har vi nu gett regionfullmäktige i uppdrag att ompröva beslutet om frysta biljettpriser i kollektivtrafiken. Pengarna för att finansiera förslaget finns helt enkelt inte, och vi kommer inte se på när nämnder och regionala bolag får sin ekonomi urholkad av ansvarslös allt-åt-alla politik.

Vi vill att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och tillgänglig. Det ska vara bekvämt, enkelt och tryggt att resa med Västtrafik, oavsett om man bor i stad eller på landsbygd. Ska det vara möjligt krävs en långsiktig hållbar finansiering av kollektivtrafiken där självfinansieringsgraden ökar, annars är ett minskat utbud av kollektivtrafik att vänta.

Angela Fast Torstensson (M) 2:e vice ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Oscar Pihlblad (KD) ledamot i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Maria Andersson (C) ledamot i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Birgitta Granquist (L) ledamot i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer