Satsning på kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
GrönBlå Samverkan höjer i sitt budgetförslag för 2017, som presenteras på måndag, ramen för psykiatrin med 125 mnkr. Av dessa medel går 50 mnkr direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Redan 2015 höjde GrönBlå Samverkan ramen för psykiatrin med 50 mnkr och med ytterligare 75 mnkr 2016. Med de satsningar som görs i det nya budgetförslaget når anslaget till psykiatrin en samlad nivåhöjning på en kvarts miljard kronor. Linjen är att samtliga höjningar går oavkortat till psykiatrin utan att några besparingar görs samtidigt.

– Köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin har länge varit oacceptabelt långa. Därför riktar vi en stark samlad satsning i budgeten på 50 mnkr för att korta dessa. Därmed stärker vi upp tillgänglighetsarbetet rejält. Det är av stor vikt för att förebygga att barn och unga hamnar i kläm och inte får hjälp, stöd och vård i tid. Vi vill också utreda möjligheten att ge ungdomar och unga vuxna en fast kontaktperson i ett tidigt skede i kontakten med psykiatri, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i Psykiatriberedningen.

– Genom GrönBlå Samverkans budget fortsätter och förstärks vårt arbete för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i hela Västra Götaland, avslutar Monica Selin (KD).

Kommentarer:
Monica Selin, 070-844 46 77

Kontakt:
Thomas Palmgren, politisk sekreterare

thomas.palmgren@vgregion.se

076-213 39 21


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer