Skene lasarett på väg att bli ett specialistsjukhus

Debattartikel Borås tidning – Lars-Inge Andersson m.fl.
Precis som GrönBlå Samverkan planerat och beslutat är arbetet med att utveckla Södra Älvsborgs sjukhus Skene till ett specialistsjukhus i full gång. Den viktiga roll som sjukhuset fortsatt ska ha för Sjuhäradsområdet och i sjukhusgruppens framtid som GrönBlå Samverkan gav besked om genom sitt beslut är därmed på gång att förverkligas.

Inriktningen att utveckla öppenvården som bedrivs i Skene i dag är på väg att infrias då flera verksamheter i Borås planerar att överföra öppenvård från Borås till Skene. En samlad vårdavdelning med två moduler för patienter inom området medicinsk geriatrik och palliativ vård, samt en modul för patienter inom kirurgi/ortopedi kommer att öppnas direkt efter semesterperioden. Även en ytterligare operationssal kan komma att öppnas vid sjukhuset i Skene, vilket kräver vissa ombyggnationer. Bedömningen från förvaltningen är att ytterligare cirka 1 000 dagkirurgiska ingrepp skulle kunna utföras om den fjärde operationssalen öppnas.

I utvecklingsarbetet för området ligger även utökad närsjukvårdssamverkan med kommun och primärvård. Detta är helt i linje med Västra Götalandsregionens system för närsjukvård, där centrum skapas som bland annat ska omfatta specialistmottagningar, operationsverksamhet samt vårdplatser. Det är även helt i linje med GrönBlå Samverkans intentioner att mer öppenvård ska ut från akutsjukhusen för att komma närmare invånarna. Det skapar goda förutsättningar för närsjukvård till ett utökat område som förutom Markborna även kommer att omfatta Tranemo- och Svenljungaborna. Det finns även ett regionalt beslut om uppstart av ytterligare närsjukvårdsteam och mobila vårdcentralsläkare. Vår förhoppning är det även innebär ett närsjukvårdsteam i Skene, som gör att bland annat de mest sjuka äldre kan behandlas i hemmet och inte behöver åka in och ut på sjukhuset.

Ett förberedande arbete har inletts för att vuxenpsykiatrins mottagningsverksamhet i Mark ska kunna flyttas över till sjukhuset. På mottagningen finns ett brett vårdutbud med såväl utredning och behandling som rehabilitering och att finnas ihop med den övriga vården ger ökade möjligheter till samarbete och utveckling. En dialog har även inletts med närliggande kommuner om möjligheten att inrätta en hospice-enhet på sjukhuset.

När det gäller det så viktiga sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet så har dialogen inletts med södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för beställd primärvård, primärvårdsstyrelsen och Marks kommun. Här har Närhälsan redan indikerat att den avser att komma in med en ansökan om att bedriva rehab och även välkomna de medarbetare som i dag arbetar på Samrehab. Det innebär att det kan bli en sömlös övergång utan glapp för de invånare i närområdet som är i behov av rehab.

Säs snabba start med arbetet vad gäller Säs Skene kopplat till en helhetssyn på vården och vårdsamverkan välkomnas av grönblå samverkan. Det är viktigt att för framtiden skapa ett sömlöst närsjukvårdssystem som erbjuder hög kvalitet och ökad tillgänglighet till specialistsjukvård.

Göran Larsson (MP)
ordförande styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Christina Brandt (M)
ordförande södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Cecilia Andersson (C)
ledamot av hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Birgit Andersson (L)
ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus

Lars-Inge Andersson (KD)
ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer